Language of document : ECLI:EU:F:2011:128

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (toinen jaosto)

8 päivänä syyskuuta 2011

Asia F-69/10

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Virkamiehet – Vahingonkorvauskanne – Lainvastaisuus – Oikeudenkäyntikuluja koskevan kirjeen lähettäminen asianajajalle, joka oli edustanut kantajaa kyseisessä asiassa – Selvästi täysin perusteeton kanne – Työjärjestyksen 94 artikla

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Luigi Marcuccio vaatii virkamiestuomioistuinta yhtäältä kumoamaan komission päätöksen, jolla hylätään hänen korvausvaatimuksensa vahingosta, joka hänen mukaansa seurasi siitä, että häntä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsittelemässä asiassa T‑184/04, Marcuccio vastaan komissio, tuomio 10.6.2008, edustaneelle asianajajalle lähetettiin muistio, joka koski tämän asian oikeudenkäyntikulujen maksamista, ja toisaalta velvoittamaan komission maksamaan hänelle vahingonkorvausta.

Ratkaisu:      Kanne hylätään selvästi täysin perusteettomana. Kantaja vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista ja hänet velvoitetaan maksamaan virkamiestuomioistuimelle 2 000 euron suuruinen summa.

Tiivistelmä

1.      Virkamiehet – Kanne – Vahingonkorvauskanne – Oikeudenkäyntiä edeltävässä menettelyssä tehdyn, vahingonkorvausvaatimuksen hylkäämisestä tehdyn päätöksen kumoamista koskeva kanne – Vaatimus, joka ei ole riippumaton vahingonkorvausvaatimuksesta

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

2.      Sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu – Vastuun syntymisen edellytykset – Lainvastaisuus – Vahinko – Syy-yhteys – Kumulatiiviset edellytykset

(SEUT 340 artiklan toinen kohta)

3.      Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntikulut – Virkamiehen kanteesta, joka on kanneoikeuden väärinkäyttöä, virkamiestuomioistuimelle tarpeettomasti tai haitantekona aiheutetut kulut

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 94 artikla)

1.      Toimielimen oikeudenkäyntiä edeltävän menettelyn aikana tekemien, vahingonkorvauksia koskevien kannanottojen kumoamista koskevia vaatimuksia ei voida arvioida vahingonkorvausvaatimuksista riippumattomalla tavalla.

(ks. 20 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑256/02, I v. yhteisöjen tuomioistuin, 14.10.2004, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen

2.      SEUT 340 artiklan toisen kohdan mukaan unioni on sopimussuhteen ulkopuolisessa vastuussa ainoastaan, jos seuraavat kumulatiiviset edellytykset täyttyvät: hallinnollinen toimi on lainvastainen tai toimielinten moitittu toiminta on lainvastaista, vahinko on todella syntynyt ja toiminnan ja väitetyn vahingon välillä on syy-yhteys. Tästä seuraa, että näistä kolmesta edellytyksestä yhden täyttymättä jääminen riittää vahingonkorvauskanteen hylkäämiseen.

(ks. 22 ja 23 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑257/98 P, Lucaccioni v. komissio, 9.9.1999, 11 ja 14 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen

Virkamiestuomioistuin: asia F–4/07, Skoulidi v. komissio, 21.2.2008, 43 kohta ja asia F-7/09, Faria v. SMHV, 23.2.2010, 62 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen

3.      Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 94 artiklassa määrätään, että jos virkamiestuomioistuimelle on muun muassa sen takia, että kanne on selvästikin oikeuden väärinkäyttöä, aiheutunut kustannuksia, jotka olisi voitu välttää, se voi velvoittaa kustannukset aiheuttaneen asianosaisen korvaamaan ne kokonaan tai osittain; tämä korvaus ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin 2 000 euroa.

Tätä määräystä on sovellettava tilanteessa, jossa on kyse sellaisen virkamiehen kanteesta, jonka erittäin lukuisia muita kanteita, jotka on nostettu unionin tuomioistuimissa, on jo – ainakin osittain – jätetty tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat, tai hylätty selvästi täysin perusteettomina ja jonka kanne on selvästi tarpeeton ja haitantekoa, koska kantaja on päättänyt saattaa asian tuomioistuimen käsiteltäväksi ilman minkäänlaisia perusteita.

(ks. 31, 33 ja 34 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑59/06 P; Marcuccio v. komissio, 6.12.2007; asia C‑513/08 P, Marcuccio v. komissio, 9.12.2009 ja asia C‑528/08 P, Marcuccio v. komissio 9.12.2009

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T-9/04; Marcuccio v. komissio, 5.7.2005; asia T‑143/08, Marcuccio v. komissio 9.9.2008 ja asia T‑144/08; Marcuccio v. komissio, 9.9.2008; asia T‑114/08 P; Marcuccio v. komissio, 26.6.2009 ja asia T‑46/08 P, Marcuccio v. komissio, 28.9.2009

Unionin yleinen tuomioistuin: asia T‑16/09 P, Marcuccio v. komissio, 23.3.2010 ja asia T‑32/09 P, Marcuccio v. komissio, 28.10.2010

Virkamiestuomioistuin: asia F‑2/06; Marcuccio v. komissio, 11.5.2007; asia F‑40/06, Marcuccio v. komissio, 6.12.2007; asia F‑21/07, Marcuccio v. komissio, 14.12.2007; asia F‑18/07, Marcuccio v. komissio, 4.11.2008; asia F‑87/07, Marcuccio v. komissio, 4.11.2008; asia F‑70/07, Marcuccio v. komissio, 18.2.2009; asia F‑146/07, Marcuccio v. komissio, 31.3.2009; asia F‑86/07, Marcuccio v. komissio, 20.7.2009; asia F‑122/07, Marcuccio v. komissio, 7.10.2009; asia F‑3/08, Marcuccio v. komissio, 7.10.2009 ja asia F‑21/10, Marcuccio v. komissio 16.3.2011