Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 5 юни 2012 г. — Cantisani/Комисия

(Дело F-71/10)1

(Публична служба — Договорно наети служители — Конферентен преводач — Членове 12а и 24 от Правилника — Психически тормоз — Конфликт на интереси — Искане за обезщетение)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Nicola Cantisani (Брюксел, Белгия) (представител: адв. S. de Lannoy)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и J. Baquero Cruz)

Предмет

Искане за отмяна на отказа на ответника по искането за съдействие, което жалбоподателят подава във връзка с психически тормоз, и искане за обезщетение за претърпените вреди

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Г-н Cantisani понася наред с направените от него съдебни разноски и разноските на Европейската комисия.

____________

1 ОВ C 317, 20.11.2010 г., стр. 49.