Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 8 септември 2011 г. — Marcuccio/Комисия

(Дело F-69/10)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Иск за обезщетение —Незаконосъобразност — Изпращане на писмо относно съдебните разноски по делото на адвоката, представлявал жалбоподателя по това дело — Жалба, явно лишена от всякакво правно основание — Член 94 от Процедурния правилник)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Триказе, Италия) (представител: адв. G. Cipressa)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и C. Berardis-Kayser, подпомагани от адв. A. Dal Ferro)

Предмет на делото

Искане да се отмени решението, с което се отхвърля искането на жалбоподателя да получи обезщетение за вредите, претърпени поради това че ответникът изпратил писмо, засягащо жалбоподателя, на адвокат, който все още не го представлява по това дело

Диспозитив на определението

Отхвърля жалбата като явно лишена от всякакво правно основание.

Осъжда г-н Marcuccio да заплати всички съдебни разноски.

Осъжда г-н Marcuccio да заплати на Съда на публичната служба сума в размер на 2 000 EUR.

____________

1 ОВ C 288, 23.10.2010 г., стр. 75.