Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 24 sierpnia 2010 r. - Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-69/10)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu wniosku skarżącego mającego na celu uzyskanie odszkodowania w związku ze szkodą poniesioną w wyniku okoliczności, że pozwana przesłała pismo adwokatowi, który wtedy nie był jeszcze przedstawicielem skarżącego.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji o oddaleniu przez Komisję Europejską wniosku z dnia 30 października 2009 r., który skarżący skierował do organu powołującego;

stwierdzenie nieważności pisma ADMIN.B.2/MB/1s D(09)29814 z dnia 11 listopada 2009 r.;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji Komisji oddalającej zażalenie z dnia 25 stycznia 2010 r. skierowane przez skarżącego do organu powołującego na decyzję o oddaleniu wniosku z dnia 30 października 2009 r. a także stwierdzenie nieważności tej ostatniej decyzji o oddaleniu i uwzględnienie wniosku z dnia 30 października 2009 r.;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności pisma HR.D.2/MB/ls Ares (2010) 251054 z dnia 10 maja 2010 r., zredagowanego w języku francuskim i doręczonego skarżącemu po dniu 17 maja 2010 r. wraz z załączonym tłumaczeniem na język włoski;

nakazanie Komisji naprawienia szkody, niesłusznie poniesionej przez skarżącego z powodu wysłania przez Komisję pisma ADMIN.B.2/MB/ks D(09)20658 z dnia 10 sierpnia 2009 r. adwokatowi Giuseppe Cipressie, poprzez zapłatę na rzecz skarżącego kwoty 10000 EUR bądź takiej wyższej lub niższej kwoty jaką Sąd uzna za właściwą;

nakazanie Komisji dokonania zapłaty na rzecz skarżącego odsetek od wspomnianej kwoty, za okres rozpoczynający się następnego dnia po dniu doręczenia Komisji wniosku z dnia 30 października 2009 r. i dobiegający końca w dniu dokonania rzeczywistej zapłaty kwoty 10000 EUR, w wysokości 10% rocznie z coroczną kapitalizacją;

obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

____________