Language of document :

Žaloba podaná 24. augusta 2010 - Marcuccio/Komisia

(vec F-69/10)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: Luigi Marcuccio (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o zamietnutí žiadosti žalobcu domáhajúcej sa náhrady škody na základe skutočnosti, že žalovaná odoslala list týkajúci sa žalobcu advokátovi, ktorý ho ešte v tejto veci nezastupoval

Návrhy žalobcu

zrušiť v akejkoľvek forme rozhodnutie o zamietnutí žiadosti z 30. októbra 2009 Európskou komisiou, ktorú žalobca zaslal menovaciemu orgánu,

zrušiť list z 11. novembra 2009, č. k. ADMIN.B.2/MB/1sD(09)29814,

zrušiť, pokiaľ to bude nevyhnutné, akt zo strany Komisie, ktorým bola zamietnutá sťažnosť z 25. januára 2010, ktorú žalobca zaslal menovaciemu orgánu, proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti z 30. októbra 2009, s cieľom zrušenia tohto rozhodnutia o zamietnutí a vyhovenia žiadosti z 30. októbra 2009,

zrušiť, pokiaľ to bude nevyhnutné, list č. k. HR.D.2/MB/ls Ares (2010) 251054 z 10. mája 2010, napísaný vo francúzskom jazyku, ktorý žalobca dostal po 17. máji 2010 spolu s prekladom do talianskeho jazyka,

uložiť Komisii povinnosť nahradiť škodu, ktorá bola spôsobená žalobcovi z dôvodu, že Komisia zaslala advokátovi Giuseppovi Cipressovi list č. k. ADMIN.B.2/MB/ksD(09)20658 z 10. augusta 2009, a zaplatiť žalobcovi škodu vo výške 10 000 eur alebo sumu vyššiu alebo nižšiu, ktorú Súd pre verejnú službu uzná za spravodlivú,

uložiť Komisii povinnosť zaplatiť žalobcovi odo dňa nasledujúceho po dni, keď bola Komisii doručená žiadosť z 30. októbra 2009, až do skutočného zaplatenia sumy 10 000 eur, úroky z uvedenej sumy v ročnej výške 10 % s ročnou kapitalizáciou,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________