Language of document :

Žaloba podaná 27. augusta 2010 - Hidalgo/Európsky parlament

(vec F-70/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: José Manuel Hidalgo (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Zrušenie výplatnej pásky o úprave platu žalobcu za obdobie od júla do decembra 2009 a výplatných pások vydaných od 1. januára 2010 v rámci každoročnej úpravy odmien a dôchodkov úradníkov a ostatných zamestnancov na základe nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1296/2009 z 23. decembra 2009, ako aj žiadosť o náhradu škody

Návrhy žalobcu

rozhodnúť, že nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1296/2009 z 23. decembra 2009 je neuplatniteľné,

zrušiť rozhodnutie generálneho tajomníka Európskeho parlamentu zo 4. júna 2010, ktorým bola zamietnutá sťažnosť žalobcu proti jeho výplatnej páske o úprave platu za obdobie od júla do decembra 2009 a jeho výplatným páskam vydaným od 1. januára 2010 na základe nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1296/2009 z 23. decembra 2009,

v rozsahu, v akom je to potrebné, zrušiť rozhodnutia Európskeho parlamentu o vydaní jeho výplatnej pásky o úprave platu za obdobie od júla do decembra 2009 a jeho výplatných pások od 1. januára 2010 na základe nariadenia Rady (EÚ, Euratom) č. 1296/2009 z 23. decembra 2009,

zaviazať Parlament, aby žalobcovi zaplatil nevyplatené odmeny, na ktoré má nárok, spolu s úrokmi z omeškania vypočítanými odo dňa splatnosti nevyplatených odmien vo výške stanovenej ECB pre hlavné operácie refinancovania zvýšenej o dva body,

zaviazať Parlament, aby žalobcovi zaplatil symbolické jedno euro ako náhradu škody spôsobenej nesprávnym úradným postupom a nahradil trovy konania.

____________