Language of document :

Žaloba podaná 20. augusta 2010 - Behnke/Komisia

(vec F-68/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Thorsten Behnke (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia zaradiť žalobcu do výkonnostnej triedy II a prideliť mu 5 bodov potrebných na povýšenie v správe o jeho služobnom postupe za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2008

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie zaradiť žalobcu do výkonnostnej triedy II a prideliť žalobcovi 5 bodov potrebných na povýšenie v správe o jeho služobnom postupe za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2008,

subsidiárne, vyhlásiť nezákonnosť článku 8 ods. 4 Všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 43 služobného poriadku v rozsahu, v akom umožňuje, aby Spoločný výbor pre hodnotenie a povyšovanie prijímal vyjadrenie formou konsenzu,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________