Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2021. gada 14. jūlijā iesniedza Rechtbank Amsterdam (Nīderlande) – Eiropas apcietināšanas orderis izsniegts attiecībā uz TZ/otrs procesa dalībnieks Openbaar Ministerie

(Lieta C-429/21)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Rechtbank Amsterdam

Pamatlietas puses

Eiropas apcietināšanas orderis izsniegts attiecībā uz: TZ

Otrs procesa dalībnieks: Openbaar Ministerie

Prejudiciālie jautājumi

Vai Pamatlēmuma 2002/584/TI 1 28. panta 3. punkts, raugoties no tiesību uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā viedokļa, ir jāinterpretē tādējādi, ka:

personai, kas nodota izsniegšanas dalībvalstij un attiecībā uz kuru trešā valsts ir vēlāk izdevusi Eiropas apcietināšanas orderi par darbībām, kas veiktas pirms šīs nodošanas, savas tiesības tikt uzklausītai saistībā ar piekrišanas turpmākai nodošanai pieprasījumu saskaņā ar Pamatlēmuma 2002/584/TI 28. panta 3. punktu ir jābūt iespējai īstenot izsniegšanas dalībvalsts tiesu iestādē procesā saistībā ar Eiropas apcietināšanas ordera, ko izdevusi trešā valsts, izpildi; vai arī

šai personai ir jābūt iespējai īstenot savas tiesības tikt uzklausītai tās dalībvalsts, kura iepriekš veikusi nodošanu, izpildes tiesu iestādē procesā saistībā ar piekrišanas piešķiršanu turpmākai nodošanai?

Ja nodotajai personai savas tiesības tikt uzklausītai saistībā ar piekrišanas turpmākai nodošanai pieprasījumu saskaņā ar Pamatlēmuma 2002/584/TI 28. panta 3. punktu ir jābūt iespējai īstenot tajā dalībvalstī, kura iepriekš veikusi nodošanu, kādā veidā šai dalībvalstij ir jāsniedz šāda iespēja?

____________

1 Padomes Pamatlēmums (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm (OV 2002, L 190, 1. lpp.).