Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Nejvyšším správním soudem (Česká republika) dne 27. ledna 2021 – FCC Česká republika s.r.o.

(Věc C-43/21)

Jednací jazyk: čeština

Předkládající soud

Nejvyšší správní soud

Účastníci původního řízení

Stěžovatelka: FCC Česká republika s.r.o.

Odpůrci: Městská část Praha-Ďáblice, Spolek pro Ďáblice

Další účastník řízení: Ministerstvo životního prostředí

Předběžná otázka

Má být čl. 3 odst. 9 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU1 ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) vykládán tak, že se „podstatnou změnou“ zařízení rozumí i prodloužení doby skládkování na skládce odpadu, aniž by se současně měnily maximální schválené rozměry skládky nebo její celková možná kapacita?

____________

1 Úř. věst. 2010, L 334, s. 17.