Language of document :

za prethodnu odluku koji je 11. prosinca 2020. uputio Tribunal Superior de Justicia de Aragón (Španjolska) – ASADE - Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio/Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

(predmet C-676/20)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Superior de Justicia de Aragón

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: ASADE - Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio

Tuženik: Consejería de Sanidad de la Diputación General de Aragón

Prethodna pitanja

Je li u skladu s pravom Unije, člankom 49. UFEU-a1 i člancima 76. i 77. (u vezi s člankom 74. i Prilogom XIV.) Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014.2 , nacionalni propis kojim se javnim naručiteljima omogućuje sklapanje ugovora s neprofitnim privatnim subjektima ― ne samo s volonterskim udrugama ― radi pružanja svih vrsta socijalnih usluga osobama u zamjenu za naknadu troškova, a da se pritom ne provode postupci predviđeni Direktivom o javnoj nabavi [2014/24/EU] i neovisno o procijenjenoj vrijednosti; i to jednostavno na temelju prethodne kvalifikacije navedenih odnosa kao izvanugovornih?

Je li u skladu s pravom Unije, člankom 49. UFEU-a i člancima 76. i 77. (u vezi s člankom 74. i Prilogom XIV.) Direktive 2014/24/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014., nacionalni propis kojim se, radi pružanja zdravstvenih ili socijalnih usluga od općeg interesa, omogućuje izbjegavanje propisa o javnoj nabavi upotrebom tehnike zajedničkog djelovanja, kao dopune ili zamjene upravljanja vlastitim sredstvima, ne iz razloga prikladnosti te tehnike za odgovarajuće pružanje usluge, nego radi ostvarenja određenih ciljeva socijalne politike koji utječu na način pružanja usluge ili čije se postizanje zahtijeva od subjekta zaduženog za njezino pružanje kako bi bio odabran u tu svrhu, i to čak kad i dalje vrijede načela javnosti, tržišnog natjecanja i transparentnosti?

U slučaju potvrdnog odgovora na drugo pitanje, je li u skladu s pravom Unije, odnosno prethodno navedenim odredbama te člankom 15. stavkom 2. točkom (b) Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca o uslugama na unutarnjem tržištu3 , da je ta tehnika djelovanja isključivo i isključujuće za neprofitne subjekte ― ne samo volonterske udruge ― čak i ako se poštuje načelo transparentnosti i javnosti?

Uzimajući u obzir članak 15. stavak 2. točku (b) Direktive o uslugama [2006/123/EZ], treba li okolnost da se javnim naručiteljima daje diskrecijska ovlast za primjenu zajedničkog djelovanja u svrhu povjeravanja zadaće upravljanja zdravstvenim i socijalnim uslugama neprofitnim subjektima tumačiti na način da je jednaka uvjetovanju pristupa tim uslugama ovisno o pravnom obliku? Ako je odgovor na ovo pitanje potvrdan, je li u skladu s člankom 15. stavkom 7. Direktive o uslugama valjan nacionalni propis, poput propisa koji je predmet ovog pitanja, u pogledu kojeg država nije obavijestila Komisiju o uključivanju zahtjeva koji se odnosi na pravni oblik?

Ako su odgovori na treće do četvrto pitanje potvrdni, treba li članke 49. i 56. UFEU-a, članke 76. i 77. (u vezi s člankom 74. i Prilogom XIV.) Direktive o javnoj nabavi [2014/24/EU] i članak 15. stavak 2. Direktive 2006/123/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca o uslugama na unutarnjem tržištu tumačiti na način da se njima javnim naručiteljima ― u svrhu odabira neprofitnog subjekta (ne samo volonterskih udruga) s kojim će sklopiti ugovor o pružanju svih vrsta socijalnih usluga osobama, osim onih iz članka 2. stavka 2. točke (j) potonje direktive ― omogućuje da među kriterije za odabir uključe sjedište u mjestu ili zemljopisnom području u kojem će se pružati usluge?

____________

1 SL 2012., C 326, str. 47.

2 SL 2014., L 94, str. 65. (o javnoj nabavi i o stavljanju izvan snage Direktive 2004/18/EZ)

3 SL 2006., L 376, str. 36. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 47., str. 160.)