Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 14 юни 2013 г. — Carosi/Комисия

(Дело F-54/12)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 ОВ C 194, 30.6.2012 г., стр. 28.