Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 14 czerwca 2013 r. – Carosi przeciwko Komisji

(Sprawa F-54/12)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1    Dz.U. C 194 z 30.6.2012, s. 28.