Language of document :

Жалба, подадена на 15 май 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-54/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: адв. M. Condinanzi, адв. D. Bono и адв. C. A. Chiorino)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на конкурсната комисия за конкурса EPSO/AST/117/11 да не допусне жалбоподателя до втория етап от посочения конкурс по съображението, че не отговаря на предвидените в обявлението за конкурса условия за допускане

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на конкурсната комисия на ЕПСО да не допусне жалбоподателя до втория етап от конкурса на общо основание EPSO/AST/117/11 — Асистенти в областта на секретарските услуги (AST 1), взето по съображението, че жалбоподателят не отговарял на условията за допускане, предвидени в раздел III от обявлението за конкурс на общо основание EPSO/AST/117/11, и по-конкретно, че не притежавал диплома за завършено висше образование в областта на секретарските услуги или, алтернативно, диплома за завършено средно образование, даваща достъп до висше образование, и професионален опит от най-малко три години в областта на секретарските услуги, пряко свързан със служебните задължения на секретарите, описани в дял 1 от обявлението за конкурса,

да се отменят всички последващи актове и евентуално всички други решения, които конкурсната комисия ще приеме във връзка с изключването на жалбоподателя от посочения конкурс,

при условията на евентуалност, и по-конкретно ако не е възможно жалбоподателят да участва в посочения втори етап от конкурса, ответникът да бъде осъден да заплати на жалбоподателя обезщетение за претърпените имуществени и неимуществени вреди и вреди за кариерата в размер, определен неокончателно и по справедливост на 10 000 EUR, заедно с лихва за забава по законния лихвен процент, считано от датата на подаването на жалбата,

Комисията да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.