Language of document :

Žaloba podaná dne 15. května 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-54/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupci: M. Condinanzi, D. Bono a C. A. Chiorino, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí výběrové komise pro otevřené výběrové řízení EPSO/AST/117/11 nepřipustit žalobce do druhé fáze uvedeného výběrového řízení s odůvodněním, že nesplňuje podmínky pro přijetí stanovené v oznámení o výběrovém řízení.

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí výběrové komise EPSO o nepřipuštění žalobce do druhé fáze otevřeného výběrového řízení EPSO/AST/1 17/11 – Assistants in the secretarial field (AST 1) s odůvodněním, že údajně nesplnil podmínky pro přijetí stanovené v části III oznámení o otevřeném výběrovém řízení EPSO/AST/117/11 a konkrétně že není držitelem diplomu o ukončeném vysokoškolském vzdělání pro oblast sekretariátu nebo diplomu o ukončeném vzdělání umožňujícím pokračovat ve vysokoškolském vzdělání s následnou minimálně tříletou odbornou praxí v oblasti sekretariátu, jejíž náplň se přímo váže k práci sekretariátu, jak je popsána v hlavě 1 oznámení o výběrovém řízení.

Zrušit všechny následující akty a případně jakékoli jiné opatření přijaté výběrovou komisí související s vyloučením žalobce z dotčeného výběrového řízení;

podpůrně nebude-li žalobci umožněna účast ve druhé fázi výběrového řízení, uložit žalované, aby žalobci zaplatila částku stanovenou předběžně a ex aequo et bono ve výši 10 000 eur z titulu náhrady majetkové a nemajetkové újmy, jakož i z titulu nepříznivého dopadu na jeho kariérní postup, navýšenou o úroky z prodlení v zákonné sazbě od data podání žaloby.

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.