Language of document :

Sag anlagt den 15. maj 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-54/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne M. Condinanzi, D. Bono og C.A. Chiorino)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af den af udvælgelseskomitéen for den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AST/117/11 trufne afgørelse om ikke at give sagsøgeren adgang til nævnte udvælgelsesprøves anden fase med den begrundelse, at hun ikke opfyldte de i meddelelsen om udvælgelsesprøven fastsatte adgangsbetingelser.

Sagsøgerens påstande

Annullation af den af EPSO’s udvælgelseskomités trufne afgørelse om ikke at give sagsøgeren adgang til den anden fase i den almindelige udvælgelsesprøve EPSO/AST/117/11 – Assistenter til varetagelse af sekretariatsfunktioner (AST 1) med den begrundelse, at hun angiveligt ikke opfylder de adgangsbetingelser, der er fastsat i afsnit III i Meddelelse om almindelig udvælgelsesprøve EPSO/AST/117/11 og navnlig fordi hun ikke er i besiddelse af et bevis for afsluttet videregående uddannelse inden for sekretariatsfunktioner, eller alternativt et eksamensbevis, som giver adgang til videregående uddannelse efterfulgt af mindst tre års erhvervserfaring inden for sekretariatsfunktioner med arbejdsopgaver, der har direkte tilknytning til varetagelsen af sekretærfunktioner som beskrevet i meddelelsen om udvælgelsesprøven.

Annullation af alle efterfølgende retsakter og, om fornødent, af alle andre foranstaltninger, som udvælgelseskomitéen træffer i forbindelse med udelukkelsen af sagsøgeren fra den pågældende udvælgelsesprøve.

Subsidiært: såfremt det ikke er muligt for sagsøgeren at deltage i nævnte anden fase af udvælgelsesprøven tilpligtes Kommissionen at betale sagsøgeren et beløb, som foreløbigt og efter ret og billighed er fastsat til 10 000 EUR, i erstatning for den økonomiske og ikke-økonomiske skade, samt i erstatning for tab med hensyn til sagsøgerens karriere, med tillæg af morarenter efter den lovbestemte sats med virkning fra datoen for indgivelsen af søgsmålet.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.