Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 15 maja 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-54/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci M. Condinanzi, D. Bono i C.A. Chiorino)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji komisji konkursowej konkursu EPSO/AST/117/11 w sprawie niedopuszczenia strony skarżącej do drugiego etapu konkursu ze względu na to, że nie spełniała warunków dopuszczenia określonych w ogłoszeniu o konkursie.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności odmownej decyzji komisji konkursowej EPSO w sprawie dopuszczenia skarżącego do drugiego etapu konkursu otwartego EPSO/AST/117/11 – Assistants in the secretarial field (AST 1), ze względu na zakładany brak spełnienia warunków dopuszczenia określonych w sekcji III ogłoszenia o konkursie otwartym EPSO/AST/117/11, a w szczególności, ponieważ nie posiadał dyplomu ukończenia szkoły wyższej w obszarze prac sekretariatu, lub ewentualnie, dyplomu ukończenia szkoły uprawniającego do podjęcia nauki w szkole wyższej oraz co najmniej trzyletniego doświadczenia zawodowego w obszarze prac sekretarskich, których zadania są bezpośrednio związane z obowiązkami sekretarskimi opisanymi w tytule l ogłoszenia o konkursie;

stwierdzenie nieważności wszystkich innych aktów, wydanych po tej decyzji, a w razie potrzeby, wszystkich działań, jakie komisja konkursowa ma podjąć w związku z wykluczeniem skarżącego z rozpatrywanego konkursu;

pomocniczo, gdyby nie było możliwe, by skarżący uczestniczył w omawianym drugim etapie konkursu, zasądzenie od strony pozwanej na rzecz skarżącego kwoty ustalonej tymczasowo ex aequo et bono na 10 000 EUR tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia, w tym odszkodowania za uszczerbek na karierze, powiększonej o odsetki za zwłokę w stawce ustawowej od dnia wniesienia skargi;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.