Language of document :

Talan väckt den 7 maj 2012 – ZZ m.fl. mot EESK

(Mål F-53/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ m.fl. (ombud: advokat M.-A. Lucas)

Svarande: Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Saken och beskrivning av tvisten

Delvis ogiltigförklaring av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs beslut att befordra sökandena från lönegrad AST 5 till lönegrad AST 6 i den del som fastställer multiplikationsfaktorn.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara de beslut som meddelades av biträdande generalsekreteraren med ansvar för ”Allmänna frågor och personalresurser” den 20 juli 2011, i den del den multiplikationsfaktor som följer av sökandenas befordran till lönegrad AST 6/1 med verkan från den 1 april 2011 och som fastställdes i dessa beslut är den faktor som fastställdes för sökandena den 1 april 2009 och inte den som fastställdes den 24 mars 2011 med verkan från den 1 april 2011,

i andra hand, ogiltigförklara dessa beslut i den del den multiplikationsfaktor som följer av sökandenas befordran inte beaktar deras tjänstgöringstid i löneklassen mellan den 1 april 2009 och den 1 april 2011,

i tredje hand, ogiltigförklara besluten av den 20 juli 2011 i den del de började gälla den 1 april 2011 och inte omedelbart efter det att besluten av den 24 mars 2011 började gälla, och

förplikta EESK att ersätta rättegångskostnaderna.