Language of document :

Žaloba podaná 7. mája 2012 – ZZ/Parlament

(vec F-52/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: ZZ (v zastúpení: A. Salerno, advokát)

Žalovaný: Európsky parlament

Predmet a opis sporu

Jednak zrušenie rozhodnutia, ktorým sa za hlavné bydlisko žalobkyne  stanovuje Luxemburg, a jednak zrušenie rozhodnutia, ktoré obsahuje oznámenie o zmene práv žalobkyne na dôchodok a ktorým sa s účinnosťou od 1. januára 2010 zrušuje opravný koeficient pre Francúzsko

Návrhy žalobkyne

v prvom rade:

zrušiť rozhodnutie, ktorým sa za hlavné bydlisko žalobkyne  stanovuje Luxemburg, a rozhodnutie z 28. júna 2011, ktoré obsahuje oznámenie o zmene práv žalobkyne na dôchodok, ktorým sa s účinnosťou od 1. januára 2010 zrušuje opravný koeficient pre Francúzsko,

uložiť Parlamentu povinnosť vrátiť sumy, ktoré získal bez právneho dôvodu,

uložiť Parlamentu povinnosť zaplatiť výsledné nedoplatky na dôchodku spolu s príslušnými úrokmi z omeškania vypočítanými od splatnosti dlžných nedoplatkov vo výške sadzby stanovenej Európskou centrálnou bankou pre hlavné refinančné operácie uplatniteľné počas relevantného obdobia, navýšené o dva body,

subsidiárne:

zrušiť napadnuté rozhodnutia v rozsahu, v akom majú retroaktívne účinky k 1. januáru 2010,

uložiť Parlamentu povinnosť zaplatiť výsledné nedoplatky na dôchodku spolu s príslušnými úrokmi z omeškania vypočítanými od splatnosti dlžných nedoplatkov vo výške sadzby stanovenej Európskou centrálnou bankou pre hlavné refinančné operácie uplatniteľné počas relevantného obdobia, navýšené o dva body,

v každom prípade:

zaviazať Parlament na náhradu trov konania.