Language of document :

Talan väckt den 7 maj 2012 – ZZ mot parlamentet

(Mål F-52/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokat A. Salerno)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring dels av beslutet om fastställande av att sökandens stadigvarande bosättning är i Luxemburg, dels av beslutet innehållande ett meddelande om ändring av sökandens pensionsrättigheter och upphörande av tillämpning av korrigeringskoefficienten för Frankrike från och med den 1 januari 2010.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen

i första hand ska

ogiltigförklara beslutet om fastställande av att sökandens stadigvarande bosättning är i Luxemburg och beslutet av den 28 juni 2011 innehållande ett meddelande om ändring av sökandens pensionsrättigheter och upphörande av tillämpning av korrigeringskoefficienten för Frankrike från och med den 1 januari 2010,

fastställa att parlamentet inte har rätt till utbetalade belopp som återkrävts såsom felaktigt utbetalda,

förplikta parlamentet att till följd härav utbetala resterande pension jämte dröjsmålsränta beräknad från respektive förfallodatum för dessa fordringar motsvarande den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner, ökad med två procentenheter,

i andra hand ska

ogiltigförklara de angripna besluten i den mån dessa har retroaktiva verkningar tillbaka till den 1 januari 2010,

förplikta parlamentet att till följd härav utbetala resterande pension jämte dröjsmålsränta beräknad från respektive förfallodatum för dessa fordringar motsvarande den räntesats som Europeiska centralbanken tillämpar på sina huvudsakliga refinansieringstransaktioner, ökad med två procentenheter,

och under alla omständigheter ska

förplikta parlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.