Language of document :

Talan väckt den 22 maj 2012 – ZZ och ZZ mot kommissionen

(Mål F-55/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ och ZZ (ombud: advokaterna D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal och S. Orlandi)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av förslag avseende tillgodoräknande av pensionsrättigheter som förvärvats före tillträdet av tjänst hos kommissionen som utgått från de nya genomförandebestämmelserna som trätt i kraft efter att sökandena inkommit med sina ansökningar om tillgodoräknande.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara besluten som innehåller förslag avseende tillgodoräknande av sökandenas pensionsrättigheter efter deras ansökan i enlighet med artikel 11.2 i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna, i vilka ingår ett förslag baserat på de genomförandebestämmelser som antogs den 3 mars 2011, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.