Language of document : ECLI:EU:F:2012:77

UZNESENIE PREDSEDU SÚDU PRE VEREJNÚ SLUŽBU
EURÓPSKEJ ÚNIE

zo 6. júna 2012

Vec F‑54/12 R

Luigi Carosi

proti

Európskej komisii

„Verejná služba – Verejné výberové konanie – Nepripustenie na hodnotiace skúšky – Konanie o nariadení predbežného opatrenia – Návrh na odklad výkonu – Fumus boni iuris – Absencia – Osobitné podmienky pripustenia do výberového konania – Odborná prax“

Predmet: Návrh podaný podľa článku 278 ZFEÚ a článku 157 AE, ako aj článku 279 ZFEÚ, uplatniteľného na Zmluvu ESAE podľa jej článku 106a, ktorým L. Carosi navrhuje najmä zrušenie rozhodnutia výberovej komisie verejného výberového konania EPSO/AST/117/11 (ďalej len „výberová komisia výberového konania“ alebo „výberová komisia“) o jeho nepripustení na hodnotiace skúšky v tomto výberovom konaní

Rozhodnutie: Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa zamieta. O trovách konania sa rozhodne neskôr.

Abstrakt

Úradníci – Výberové konanie – Výberové konanie na základe kvalifikácie a skúšok – Podmienky pripustenia – Stanovenie oznámením o výberovom konaní – Posúdenie odbornej praxe uchádzačov výberovou komisiou – Súdne preskúmanie – Hranice – Výberové konanie v oblasti sekretárskych prác

(Služobný poriadok úradníkov, príloha III články 2 a 5)

Výberová komisia výberového konania je zodpovedná za posúdenie každého jednotlivého prípadu, či odborná prax uvedená každým uchádzačom zodpovedá úrovni vyžadovanej v oznámení o výberovom konaní. V tejto súvislosti má výberová komisia v rámci ustanovení služobného poriadku týkajúcich sa výberových konaní diskrečnú právomoc, pokiaľ ide o posúdenie povahy a dĺžky predchádzajúcej odbornej praxe uchádzačov, ako aj pokiaľ ide o užší alebo menej úzky vzťah, ktorý môže mať s požiadavkami na pracovné miesto, ktoré sa má obsadiť. Súd pre verejnú službu sa v rámci svojho preskúmania zákonnosti teda musí obmedziť na overenie toho, či pri výkone tejto právomoci nedošlo k zjavne nesprávnemu posúdeniu.

Výberová komisia výberového konania sa v tejto súvislosti nedopustila zjavne nesprávneho posúdenia tým, že sa domnievala, že pri prijatí rozhodnutia o nepripustení do výberového konania v oblasti sekretárskych prác univerzitný diplom a odborná prax, najmä v právnej oblasti, nezodpovedali diplomu získanému v oblasti sekretárskych prác a odbornej praxi v tej istej oblasti.

(pozri body 35, 39, 40 a 47)

Odkaz:

Súd pre verejnú službu: 1. júla 2010, Časta/Komisia, F‑40/09, bod 58 a tam citovaná judikatúra