Language of document : ECLI:EU:F:2012:77

BESLUT MEDDELAT AV ORDFÖRANDEN FÖR EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL

den 6 juni 2012

Mål F‑54/12 R

Luigi Carosi

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Allmänt uttagningsprov – Beslut att neka tillträde till utvärderingstesterna – Interimistiskt förfarande – Begäran om uppskov med verkställighet – Fumus boni juris – Föreligger inte – Särskilda villkor för tillträde till uttagningsprovet – Yrkeserfarenhet”

Saken: Ansökan som ingetts med stöd av artiklarna 278 FEUF och 157 EA samt artikel 279 FEUF, som är tillämplig på Euratomfördraget enligt dess artikel 106a, genom vilken Luigi Carosi bland annat har yrkat uppskov med verkställigheten av beslutet att inte ge honom tillträde till utvärderingstesterna i uttagningsprov EPSO/AST/117/11 som fattats av uttagningskommittén i nämnda uttagningsprov.

Avgörande: Ansökan om interimistiska åtgärder avslås. Frågan om rättegångskostnader anstår.

Sammanfattning

Tjänstemän – Uttagningsprov – Uttagningsprov på grundval av meriter och prov – Villkor för deltagande – Fastställande i meddelandet om uttagningsprov – Uttagningskommitténs bedömning av de sökandes yrkeserfarenhet – Domstolsprövning – Gränser – Uttagningsprov på sekretariatsområdet

(Tjänsteföreskrifterna, bilaga III, artiklarna 2 och 5)

Uttagningskommittén vid ett uttagningsprov ska, i varje enskilt fall, företa en bedömning av huruvida varje sökandes yrkeserfarenhet motsvarar de krav som uppställts i meddelandet om uttagningsprov. Uttagningskommittén har därvid, inom ramen för tjänsteföreskrifternas bestämmelser om förfarandet vid uttagningsprov, ett utrymme för skönsmässig bedömning vad gäller såväl arten och omfattningen av sökandenas tidigare yrkeserfarenhet som dess mer eller mindre nära samband med de krav som ställs i den tjänst som ska tillsättas. Personaldomstolen ska således, inom ramen för sin laglighetsprövning, endast pröva om utövandet av befogenheten att företa skönsmässiga bedömningar skett på ett uppenbart felaktigt sätt.

En uttagningskommitté gör inte en uppenbart oriktig bedömning när den, i samband med att den beslutar att neka tillträde till ett uttagningsprov på sekretariatsområdet, finner att ett examensbevis från universitetsutbildning samt yrkeserfarenhet inom juridik inte motsvarar ett examensbevis på sekretariatsområdet och yrkeserfarenhet inom det området.

(se punkterna 35, 39, 40 och 47)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 1 juli 2010, Časta mot kommissionen, F‑40/09, punkt 58 och där angiven rättspraxis