Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 7 november 2013 – Cortivo / Parlement

(Zaak F-52/12)1

(Openbare dienst – Ambtenaren – Pensioenen – Aanpassingscoëfficiënt – Woonstaat – Begrip – Voornaamste verblijfplaats – Verblijf verdeeld over twee lidstaten – Bewijsstukken – Gewettigd vertrouwen)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Maria Luisa Cortivo (Sagone, Frankrijk) (vertegenwoordiger: A. Salerno, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: M. Ecker en S. Alves, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit houdende vaststelling dat Luxemburg verzoeksters voornaamste verblijfplaats is enerzijds en van het besluit met daarin kennisgeving van wijziging van haar pensioenrechten en houdende intrekking van de aanpassingscoëfficiënt voor Frankrijk vanaf 1 januari 2010 anderzijds

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Cortivo draagt haar eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van het Europees Parlement.

____________

____________

1     PB C 200 van 7.7.2012, blz. 22.