Language of document : ECLI:EU:F:2013:125

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ТРЕТИ СЪСТАВ
НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


2 юли 2013 година


Дело F‑53/12


Bogdi и др.

срещу

Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК)

„Уреждане на спора по взаимно съгласие — Член 69, параграф 1 от Процедурния правилник — Спогодба между страните по инициатива на Съда на публичната служба — Заличаване“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която по същество жалбоподателите искат отмяна на решенията на Икономическия и социален комитет да бъдат повишени от степен AST 5 в степен AST 6, доколкото в резултат от повишаването с обратна сила се намалява мултипликационният коефициент, приложим за възнаграждението им, считано от 1 април 2011 г.

Решение: Заличава дело F‑53/12, Bogdi и др./ЕИСК от регистъра на Съда на публичната служба. Страните понасят съдебните разноски в съответствие с постигната помежду им спогодба.


Резюме

Искове и жалби на длъжностните лица — Уреждане на спора по взаимно съгласие пред Съда на публичната служба — Заличаване от регистъра

(член 69 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)