Language of document : ECLI:EU:F:2013:125

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN KOLMANNEN JAOSTON PUHEENJOHTAJAN MÄÄRÄYS

2 päivänä heinäkuuta 2013

Asia F‑53/12

Bogdi ym.

vastaan

Euroopan talous- ja sosiaalikomitea (ETSK)

Sovintoratkaisu – Työjärjestyksen 69 artiklan 1 kohta – Virkamiestuomioistuimen aloitteesta tehty sovintoratkaisu – Asian poistaminen rekisteristä

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa kantajat vaativat virkamiestuomioistuinta kumoamaan Euroopan talous- ja sosiaalikomitean päätökset ylentää heidät palkkaluokasta AST 5 palkkaluokkaan AST 6 siltä osin kuin kyseiset ylennykset ovat johtaneet heidän palkkaansa sovellettavan kertoimen pienenemiseen taannehtivasti 1.4.2011 lukien.

Ratkaisu: Asia F‑53/12, Bogdi ym. vastaan ETSK, poistetaan virkamiestuomioistuimen rekisteristä. Asianosaiset vastaavat oikeudenkäyntikuluista tekemänsä sovintoratkaisun mukaisesti

Tiivistelmä

Henkilöstökanne – Sovintoratkaisu virkamiestuomioistuimessa – Asian poistaminen rekisteristä

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 69 artikla)