Language of document : ECLI:EU:F:2013:125

BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN DE DERDE KAMER
VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN
VAN DE EUROPESE UNIE

2 juli 2013

Zaak F‑53/12

Bogdi e.a.

tegen

Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)

„Minnelijke regeling van geschil – Artikel 69, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering – Akkoord tussen partijen op initiatief van het Gerecht – Doorhaling”

Betreft:      Beroep, ingesteld krachtens artikel 270 VWEU, van toepassing op het EGA-Verdrag op grond van artikel 106 bis ervan, waarmee verzoekers in wezen vragen om nietigverklaring van de besluiten van het Economisch en Sociaal Comité om hen van de rang AST 5 naar de rang AST 6 te bevorderen, voor zover die bevorderingen tot gevolg hebben dat de sinds 1 april 2011 op hun bezoldiging toepasselijke vermenigvuldigingsfactor met terugwerkende kracht wordt verlaagd.

Beslissing: Zaak F‑53/12, Bogdi e.a./EESC, wordt doorgehaald in het register van het Gerecht. Partijen dragen de kosten overeenkomstig het tussen hen gesloten akkoord.

Samenvatting

Beroepen van ambtenaren – Minnelijke regeling van geschil voor het Gerecht voor ambtenarenzaken – Doorhaling in register

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken, art. 69)