Language of document : ECLI:EU:F:2016:129

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(трети състав)

15 юни 2016 година

Дело F‑55/12

Hilke Riemer-Sullivan

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне на национални пенсионни права — Предложения за признаване на бонус за осигурителен стаж за пенсия — Акт, който не е увреждащ — Недопустимост на жалбата — Липса на абсолютна процесуална предпоставка — Член 82 от Процедурния правилник“

Предмет:      Жалба, подадена на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за EОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑жа Hilke Riemer-Sullivan иска отмяната на решението от 6 март 2012 г. на органа по назначаването на Европейската комисия, отхвърлящо нейната административна жалба срещу „решенията“ за определяне на бонусите в пенсионната схема на Европейския съюз на нейните пенсионни права, придобити в рамките на две пенсионни схеми в Германия, и доколкото е необходимо, отмяната на „решенията“ от 7 ноември 2011 г. за изчисляване на посочените бонуси

Решение:      Отхвърля жалбата. Г‑жа Hilke Riemer-Sullivan понася направените от нея съдебни разноски и се осъжда да понесе съдебните разноски, направени от Европейската комисия.

Резюме

1.      Съдебно производство — Жалба пред Съда на публичната служба — Жалбоподател, който не е поискал от Общия съд да постанови съдебно решение в отсъствието на ответника — Отчитане на отговорите на институцията на процесуално-организационно действие — Писмена защита, която не е била представена в предвидения срок — Липса на последици

2.      Жалби на длъжностните лица — Увреждащ акт — Понятие — Предложение за бонус за осигурителен стаж за пенсия с оглед на прехвърлянето към пенсионната схема на Съюза на пенсионните права, придобити преди постъпването на служба за Съюза — Изключване

(член 91, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица и член 11, параграф 2 от приложение VIII към него)

1.      Доколкото в нито един момент от производството жалбоподател не е поискал от Съда на публичната служба да постанови решение в отсъствието на ответника и да уважи неговите искания, следва да се вземат предвид отговорите на институцията на процесуално-организационно действие, макар посочената институция да не е представила своята писмена защита в предвидения срок.

(вж. т. 12)

Позоваване на:

Общ съд — решения от 13 октомври 2015 г., Комисия/Verile и Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, и Teughels/Комисия, T‑131/14 P, EU:T:2015:778

2.      Искане за отмяна на предложение за признаване на бонус за осигурителен стаж за пенсия с оглед на прехвърлянето в пенсионната схема на Европейския съюз на придобити в рамките на друга система пенсионни права следва да се тълкува като насочено към отмяната на окончателното решение за признаване на бонус за осигурителен стаж за пенсия, ако, от една страна, между страните е безспорно, че заинтересованото лице е било съгласно да се следва процедурата по прехвърлянето на неговите пенсионни права, придобити преди постъпването му на служба, като е отбелязало съгласието си върху представеното му предложение, и от друга страна, ако това окончателно решение е било прието преди подаването на жалбата до съда на Съюза.

Когато окончателните решения за признаване на бонусите за осигурителен стаж за пенсия, произтичащи от пенсионните права, придобити от жалбоподателя в две национални пенсионни схеми, са били приети след подаването на жалбата, последната не може да се преквалифицира като жалба, насочена срещу тези две окончателни решения, а трябва да се обяви за недопустима, тъй като е насочена срещу актове, които не са увреждащи.

(вж. т. 22—24)

Позоваване на:

Общ съд — решения от 13 октомври 2015 г., Комисия/Verile и Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, т. 62, 110 и 120, и Teughels/Комисия, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, т. 58