Language of document : ECLI:EU:F:2016:129

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(kolmas jaosto)

15 päivänä kesäkuuta 2016

Asia F-55/12

Hilke Riemer-Sullivan

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstöasia – Virkamiehet – Eläkkeet – Kansallisten eläkeoikeuksien siirtäminen – Palvelusvuosien hyvittämistä koskevat ehdotukset – Toimi, joka ei ole virkamiehelle vastainen – Kanteen tutkimatta jättäminen – Ehdoton prosessinedellytys – Työjärjestyksen 82 artikla

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Hilke Riemer-Sullivan vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan Euroopan komission nimittävän viranomaisen 6.3.2012 tekemän päätöksen, jolla hylättiin hänen valituksensa ”päätöksistä”, joilla vahvistettiin hänen kahdessa saksalaisessa eläkejärjestelmässä saavuttamiensa eläkeoikeuksien hyvittäminen Euroopan unionin eläkejärjestelmässä ja, siltä osin kuin on tarpeen, 7.11.2011 tehdyt ”päätökset”, jotka koskevat näiden hyvittämisien laskemista.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. Hilke Riemer-Sullivan vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komissiolle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Tuomioistuinmenettely – Kanne virkamiestuomioistuimessa – Kantaja ei ole vaatinut virkamiestuomioistuinta ratkaisemaan asiaa yksipuolisella tuomiolla – Toimielimen prosessinjohtotoimeen antamat vastaukset otetaan huomioon siitä huolimatta, että vastinetta ei ole toimitettu asetetussa määröajassa

2.      Henkilöstökanne – Virkamiehelle vastainen toimi – Käsite – Ehdotus palvelusvuosien hyvittämisestä ennen unionin palvelukseen tuloa saavutettujen eläkeoikeuksien siirtämiseksi unionin järjestelmään ei ole virkamiehelle vastainen toimi

(Henkilöstösääntöjen 91 artiklan 1 kohta ja liitteessä VIII olevan 11 artiklan 2 kohta)

1.      Koska kantaja ei ole missään menettelyn vaiheessa vaatinut virkamiestuomioistuinta ratkaisemaan asiaa yksipuolisella tuomiolla, jossa se hyväksyy hänen esittämänsä vaatimukset, on toimielimen prosessinjohtotoimeen antamat vastaukset otettava huomioon vaikka kyseinen toimielin ei ole toimittanut vastinettaan asetetussa määräajassa.

(ks. 12 kohta)

Viittaukset:

Unionin yleinen tuomioistuin: tuomio 13.10.2015, komissio v. Verile ja Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776) ja tuomio Teughels v. komissio (T-131/14 P, EU:T:2015:778)

2.      Kumoamisvaatimuksia, jotka koskevat ehdotusta hyvitettäviksi palvelusvuosiksi toisessa eläkejärjestelmässä saavutettujen eläkeoikeuksien Euroopan unionin järjestelmään siirtämisen yhteydessä, on tulkittava siten, että niissä vaaditaan kumottavaksi eläkeoikeuksien hyvittämistä koskeva lopullinen päätös, jos yhtäältä asianosaiset ovat yksimielisiä siitä, että asianomainen oli antanut suostumuksensa ennen palveluksessa aloittamistaan saavuttamiensa eläkeoikeuksien siirtämismenettelylle hyväksymällä hänelle tehdyn ehdotuksen ja toisaalta jos tämä lopullinen päätös tehtiin ennen kanteen nostamista unionin tuomioistuimissa.

Kun lopulliset päätökset, jotka koskevat kantajan kahdessa kansallisessa eläkejärjestelmässä saavuttamien eläkeoikeuksien hyvittämisen tunnustamista, on tehty kanteen nostamisen jälkeen, ei tätä kannetta voida määritellä uudelleen kanteeksi, joka koskee näitä kahta lopullista päätöstä, ja se on jätettävä tutkimatta, koska se on nostettu toimista, jotka eivät ole virkamiehelle vastaisia.

(ks. 22–24 kohta)

Viittaukset:

Unionin yleinen tuomioistuin: tuomio 13.10.2015, komissio v. Verile ja Gjergji (T-104/14 P, EU:T:2015:776, 62, 110 ja 120 kohta) ja tuomio Teughels v. komissio (T-131/14 P, EU:T:2015:778, 58 kohta)