Language of document : ECLI:EU:F:2016:129

EIROPAS SAVIENĪBAS CIVILDIENESTA TIESAS RĪKOJUMS
(trešā palāta)

2016. gada 15. jūnijā

Lieta F‑55/12

Hilke Riemer-Sullivan

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Ierēdņi – Pensijas – Valstī iegūto pensijas tiesību nodošana – Priekšlikums par izdienas gadu noteikšanu – Akts, kas nav nelabvēlīgs – Prasības nepieņemamība – Absolūts šķērslis tiesas procesam – Reglamenta 82. pants 

Priekšmets      Prasība, kura celta saskaņā ar LESD 270. pantu, kas piemērojams EAEK līgumam atbilstoši tā 106.a pantam, un ar kuru Hilke Riemer-Sullivan lūdz atcelt Eiropas Komisijas iecēlējinstitūcijas 2012. gada 6. marta lēmumu, ar kuru tika noraidīta viņas sūdzība par “lēmumiem”, ar kuriem Eiropas Savienības pensiju shēmā tiek ieskaitītas viņas pensijas tiesības, kas iegūtas atbilstoši divām Vācijas pensiju shēmām, un vajadzības gadījumā – 2011. gada 7. novembra “lēmumus” par ieskaitīto izdienas gadu aprēķinu

Nolēmums      Prasību noraidīt. Hilke Riemer-Sullivan sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Tiesvedība – Prasība Civildienesta tiesā – Prasītāja, kas Civildienesta tiesai nav lūgusi taisīt aizmugurisku spriedumu – Iestādes atbilžu, kas sniegtas uz procesa organizatorisko pasākumu, ņemšana vērā – Iebildumu raksts, kas nav ticis iesniegts noteiktajā termiņā – Ietekmes neesamība

2.      Ierēdņu celta prasība – Nelabvēlīgs akts – Jēdziens – Priekšlikums par izdienas gadu ieskaitu, lai nodotu Savienības shēmai pensijas tiesības, kas iegūtas pirms stāšanās darbā Savienībā – Izslēgšana

(Civildienesta noteikumu 91. panta 1. punkts un VIII pielikuma 11. panta 2. punkts)

1.      Tā kā prasītāja nevienā tiesvedības brīdī nav lūgusi Civildienesta tiesu taisīt aizmugurisku spriedumu un apmierināt viņas prasījumus, ir jāņem vērā iestādes atbildes uz procesa organizatorisko pasākumu, pat ja minētā iestāde nav iesniegusi savu iebildumu rakstu noteiktajā termiņā.

(skat. 12. punktu)

Atsauces

Vispārējā tiesa: spriedumi, 2015. gada 13. oktobris, Komisija/Verile un Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, un Teughels/Komisija, T‑131/14 P, EU:T:2015:778.

2.      Prasījumi par atcelšanu, kas attiecas uz priekšlikumu par izdienas gadu ieskaitu, lai Eiropas Savienības pensiju shēmai nodotu pensijas tiesības, kas iegūtas citā sistēmā, ir jāinterpretē kā tādi, kas attiecas uz galīgā lēmuma par pensijas izdienas gadu ieskaita atzīšanu atcelšanu, ja, pirmkārt, lietas dalībnieki neapstrīd, ka ieinteresētā persona ir piekritusi savu pirms stāšanās dienestā iegūto pensiju tiesību nodošanas procedūras turpināšanai, uz tai iesniegtā priekšlikuma norādot, ka tam piekrīt, un, otrkārt, ja šis galīgais lēmums ir ticis pieņemts pirms prasības celšanas Savienības tiesā.

Ja galīgie lēmumi par tādu pensijas izdienas gadu ieskaita atzīšanu, kas izriet no pensijas tiesībām, ko prasītāja ieguvusi atbilstoši divām valsts pensiju shēmām, ir tikuši pieņemti pēc prasības celšanas, minētā prasība nevar tikt pārkvalificēta par prasību, kas ir vērsta pret šiem diviem galīgajiem lēmumiem, un ir jāatzīst par nepieņemamu, jo tā ir vērsta pret tiesību aktiem, kas nav nelabvēlīgi.

(skat. 22.–24. punktu)

Atsauces

Vispārējā tiesa: spriedumi, 2015. gada 13. oktobris, Komisija/Verile un Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, 62., 110. un 120. punkts, un Teughels/Komisija, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, 58. punkts.