Language of document :

Prasība, kas celta 2017. gada 22. maijā – Niemelä u.c./ECB

(lieta T-321/17)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Heikki Niemelä (Ohain, Beļģija), Mika Lehto (Espoo, Somija), Nemea plc (St. Julians, Malta), Nevestor SA (Ohain) un Nemea Bank plc (St. Julians) (pārstāvis – A. Meriläinen, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka

Prasītāju prasījumi:

atcelt Eiropas Centrālās bankas 2017. gada 23. marta lēmumu ECB/SSM/2017– 213800JENPXTUY75VS0/1 WHD-2017–0003, ar kuru tiek atsaukta Nemea Bank plc (turpmāk tekstā – “uzraugāmā iestāde”) atļauja kredītiestādes darbībai;

pakārtoti, grozīt ECB lēmumu, apturot tā piemērošanu, ņemot vērā neatgriezenisko kaitējumu, kādu lēmuma tūlītēja un turpināta piemērošana varētu radīt uzraugāmās iestādes ieinteresētajām personām, galvenokārt – bankas noguldītājiem, darbiniekiem un akcionāriem, atļaujot vai citādi prasot uzraugāmās iestādes tiešajiem/netiešajiem akcionāriem pašiem atsavināt savas daļas bankā saprātīgā laikposmā;

piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītājiem ar lēmumu nodarītos zaudējumus, samaksājot summu EUR 10 miljonu apmērā kopā ar likumiskajiem procentiem no 2017. gada 23. marta;

piespriest atbildētājai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus šajā lietā.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāji izvirza piecus pamatus.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka lietas faktiskie apstākļi nav pareizi atspoguļoti pamatojumā un/vai ka pamatojums ir nepietiekams.

Tiek apgalvots, ka ECB nebija tiesību pieņemt pilnībā pamatotu lēmumu, jo notiek apelācijas tiesvedība atbilstoši valsts tiesībām.

Ar otro pamatu tiek apgalvota acīmredzama kļūda ECB vērtējumā.

Tiek apgalvots, ka ECB ir pieļāvusi kļūdu, pamatojoties uz to, ka Malta Financial Services Authority direktīvas ir galīgas un izšķirošas, lai gan tās apstiprina, atceļ vai groza Financial Services Tribunal. Katrā ziņā ECB ir acīmredzami kļūdaini ir uzskatījusi, ka uzraugāmās iestādes licences atsaukšanai bija jādod priekšroka salīdzinājumā ar bankas piespiedu pārdošanu un ka iespēja, ka īstenosies pārdošana, bija neliela.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka apstrīdētajā lēmumā ir pieļauta kļūda tiesību piemērošanā.

Tiek apgalvots, ka ECB nebija kompetences pieņemt apstrīdēto lēmumu, jo kompetence atsaukt uzraugāmajai iestādei izdoto licenci kredītiestādes darbībai ir Malta Financial Services Authority, nevis ECB. ECB lēmums bija ultra vires un pārkāpa prasītāju tiesības uz pārsūdzību atbilstoši valsts tiesībām, kā arī to tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu saskaņā ar ES tiesībām.

Ar ceturto pamatu tiek apalvots, ka ECB ir ļaunprātīgi izmantojusi savas pilnvaras.

Tiek apgalvots, ka ECB pat tad, ja tai bija apstrīdētā kompetence, ir ļaunprātīgi izmantojusi savas pilnvaras, atņemot uzraugāmajai iestādei un pārējiem prasītājiem to tiesības uz pārsūdzību atbilstoši valsts tiesībām.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka ECB lēmums nav atbilstošs ES tiesībām, jo tajā nav ievērots samērīguma princips.

Tiek apgalvots, ka samērīguma principam šajā lietā bija jāizslēdz uzraugāmās iestādes licences atsaukšana. Šajos apstākļos bankas pārdošana radītu mazāku kaitējumu uzraugāmajai iestādei un neradītu kaitējumu uzraugāmās iestādes noguldītājiem, darbiniekiem un akcionāriem.

____________