Language of document :

Žaloba podaná 22. mája 2017 – Niemelä a i./ECB

(vec T-321/17)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobcovia: Heikki Niemelä (Ohain, Belgicko), Mika Lehto (Espoo, Fínsko), Nemea plc (St. Julians, Malta), Nevestor SA (Ohain) a Nemea Bank plc (St. Julians) (v zastúpení: A. Meriläinen, advokát)

Žalovaná: Európska centrálna banka

Návrhy

Žalobcovia navrhujú, aby Všeobecný súd:

zrušil rozhodnutie Európskej centrálnej banky ECB/SSM/2017– 213800JENPXTUY75VS0/1 WHD-2017-0003 z 23. marca 2017, ktorým sa spoločnosti Nemea Bank plc (ďalej len „dohliadaný subjekt“) odníma licencia na výkon činnosti úverovej inštitúcie,

následne zmenil rozhodnutie ECB tak, aby sa pozastavilo jeho uplatňovanie vzhľadom na nenapraviteľnú škodu, ktorú by jeho uplatňovanie mohlo spôsobiť osobám s väzbou na dohliadaný subjekt, a to najmä vkladateľom, zamestnancom a akcionárom banky, tým, že sa priamym alebo nepriamym akcionárom dohliadaného subjektu umožní alebo nariadi predaj ich podielov v banke v primeranej lehote, ktorá by mohla byť stanovená,

uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcom sumu 10 miliónov eur spolu s úrokmi od 23. marca 2017 z dôvodu škody, ktorá im bola spôsobená v dôsledku uvedeného rozhodnutia,

uložil žalovanej povinnosť nahradiť všetky trovy tohto konania.

Dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojej žaloby žalobcovia uvádzajú päť žalobných dôvodov.

Prvý žalobný dôvod založený na tom, že skutkové okolnosti v danej veci boli v odôvodnení nesprávne uvedené, a/alebo na nedostatočnom odôvodnení.

Žalobcovia tvrdia, že ECB nebola oprávnená prijať riadne odôvodnené rozhodnutie z dôvodu prebiehajúcich vnútroštátnych konaní o opravných prostriedkoch.

Druhý žalobný dôvod založený na zjavne nesprávnom posúdení, ktorého sa dopustila ECB.

Žalobcovia tvrdia, že ECB sa dopustila pochybenia v rozsahu, v akom vychádzala z usmernení Malta Financial Services Authority (maltský orgán pre finančné služby, Malta), ktoré považovala za konečné a právoplatné, hoci Financial Services Tribunal (Súd pre finančné služby, Malta) môže tieto usmernenia potvrdiť, zrušiť alebo zmeniť. V každom prípade ECB sa dopustila zjavného pochybenia, keď usúdila, že odňatie licencie dohliadanému subjektu bolo vhodnejšie na nútený predaj banky, a že riešenie spočívajúce v predaji je málo pravdepodobné.

Tretí žalobný dôvod založený na tom, že napadnuté rozhodnutie obsahuje nesprávne právne posúdenie.

Žalobcovia tvrdia, že ECB nemá právomoc prijať napadnuté rozhodnutie, keďže právomoc odňať licenciu, ktorá bola udelená dohliadanému subjektu ako úverovej inštitúcii, má Malta Financial Services Authority a nie ECB. Rozhodnutie ECB bolo prijaté ultra vires a v rozpore s právom žalobcov na opravný prostriedok podľa vnútroštátneho práva, ako aj v rozpore s právom na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces podľa práva Únie.

Štvrtý žalobný dôvod založený na tom, že ECB zneužila svoju právomoc.

Žalobcovia tvrdia, že ECB, aj keby mala spornú právomoc, zneužila svoje postavenie tak, že dohliadanému subjektu a ďalším žalobcom odňala ich právo na opravný prostriedok podľa vnútroštátneho práva.

Piaty žalobný dôvod založený na tom, že rozhodnutie ECB je v rozpore s právom Únie v rozsahu, v akom porušuje zásadu proporcionality.

Žalobcovia tvrdia, že v tejto veci by na základe zásady proporcionality nemalo dôjsť k odňatiu licencie dohliadanému subjektu. Vzhľadom na okolnosti by predajom banky vznikla dohliadanému subjektu menšia škoda, pričom vkladateľom, zamestnancom a akcionárom tohto subjektu by nevznikla nijaká škoda.

____________