Language of document : ECLI:EU:T:2021:942


 


 Определение на Общия съд (девети разширен състав) от 20 декември 2021 г. — Niemelä и др./ЕЦБ

(Дело T321/17)

„Жалба за отмяна — Икономическа и парична политика — Пруденциален надзор над кредитните институции — Специални надзорни функции на ЕЦБ — Решение за отнемане на лиценза на кредитна институция — Замяна на обжалвания акт в хода на производството — Отпадане на предмета на спора — Загуба на правен интерес — Липса на основание за произнасяне — Иск за обезщетение — Явна недопустимост“

1.      Жалба за отмяна — Физически или юридически лица — Правен интерес — Жалба срещу решение на Европейската централна банка (ЕЦБ) за отнемане на лиценза на кредитна институция — Решение, което е отменено и заменено с решение с еднакво съдържание в рамките на процедура по преразглеждане — Отпадане на правния интерес — Липса на основание за произнасяне

(член 263, четвърта алинея ДФЕС; член 131 от Процедурния правилник на Общия съд)

(вж. т. 29, 34, 35, 50—52 и 55)

2.      Съдебно производство — Искова молба или жалба — Изисквания за форма — Определяне на предмета на спора — Кратко изложение на посочените основания — Непосочване на точното правно основание на иска или жалбата съответно в исковата молба или в жалбата, както и липса на доводи по изложените основания — Недопустимост

(член 21, първа алинея и член 53, първа алинея от Статута на Съда; член 76, буква г) от Процедурния правилник на Общия съд)

(вж. т. 56 и 60—64)

Предмет

От една страна, искане на основание член 263 ДФЕС за отмяна на Решение ECB/SSM/2017-213800JENPXTUY75VSO/1 WHD‑2017‑0003 на Европейската централна банка от 23 март 2017 година за отнемане на лиценза на Nemea Bank plc за извършване на дейност като кредитна институция и от друга страна, искане на основание член 268 ДФЕС за обезщетение за вредите, които жалбоподателите твърдят, че са претърпели

Диспозитив

1)

Няма основание за произнасяне по искането за отмяна.

2)

Отхвърля искането за обезщетение като явно недопустимо.

3)

Осъжда Heikki Niemelä, Mika Lehto, Nemea plc, Nevestor SA, Nemea Bank plc и Европейската централна банка (ЕЦБ) да понесат съответно направените от тях съдебни разноски във връзка с искането за отмяна.

4)

Осъжда Heikki Niemelä, Mika Lehto, Nemea, Nevestor и Nemea Bank да понесат направените от тях съдебни разноски и съдебните разноски на ЕЦБ във връзка с искането за обезщетение.

5)

Европейската комисия понася направените от нея съдебни разноски.