Language of document : ECLI:EU:T:2021:942


 


 Postanowienie Sądu (dziewiąta izba w składzie powiększonym) z dnia 20 grudnia 2021 r. – Niemelä i in./EBC

(sprawa T321/17)

Skarga o stwierdzenie nieważności – Polityka gospodarcza i pieniężna – Nadzór ostrożnościowy nad instytucjami kredytowymi – Szczególne zadania nadzoru powierzone EBC – Decyzja w sprawie cofnięcia zezwolenia instytucji kredytowej – Zastąpienie zaskarżonego aktu w toku postępowania – Następcza bezprzedmiotowość sporu – Utrata interesu prawnego – Umorzenie postępowania – Skarga o odszkodowanie – Oczywista niedopuszczalność

1.      Skarga o stwierdzenie nieważności – Osoby fizyczne lub prawne – Interes prawny – Skarga na decyzję Europejskiego Banku Centralnego (EBC) w sprawie cofnięcia zezwolenia instytucji kredytowej – Decyzja uchylona i zastąpiona decyzją o identycznej treści przyjętą w ramach procedury przeglądu – Utrata interesu prawnego – Umorzenie postępowania

(art. 263 akapit czwarty TFUE; regulamin postępowania przed Sądem art. 131)

(zob. pkt 29, 34, 35, 50–52, 55)

2.      Postępowanie sądowe – Skarga wszczynająca postępowanie – Wymogi formalne – Określenie przedmiotu sporu – Zwięzłe przedstawienie powołanych zarzutów – Brak dokładnego wskazania w skardze podstawy prawnej skargi oraz argumentacji rozwijającej podniesione zarzuty – Niedopuszczalność

[statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 21 akapit pierwszy, art. 53 akapit pierwszy; regulamin postępowania przed Sądem art. 76 lit. d)]

(zob. pkt 56, 60–64)

Przedmiot

Oparte na art. 283 TFUE żądanie stwierdzenia nieważności decyzji ECB/SSM/2017‑213800JENPXTUY75VS0/1 WHD‑2017‑0003 przyjętej przez Europejski Bank Centralny w dniu 23 marca 2017 r., na mocy której cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności przez instytucję kredytową Nemea Bank plc, oraz oparte na art. 268 TFUE żądanie naprawienia szkody rzekomo poniesionej przez skarżących.

Sentencja

1)

Postępowanie w sprawie skargi o stwierdzenie nieważności zostaje umorzone.

2)

Skarga o odszkodowanie zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

3)

Heikki Niemelä, Mika Lehto, Nemea plc, Nevestor SA, Nemea Bank plc i Europejski Bank Centralny (EBC) pokrywają własne koszty związane z żądaniem stwierdzenia nieważności.

4)

Heikki Niemelä, Mika Lehto, Nemea, Nevestor i Nemea Bank pokrywają własne koszty oraz koszty EBC związane z żądaniem odszkodowania.

5)

Komisja Europejska pokrywa własne koszty.