Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Hof van beroep te Brussel (Belgia) la 2 martie 2021 – Proximus NV/Gegevensbeschermingsautoriteit

(Cauza C-129/21)

Limba de procedură: neerlandeza

Instanța de trimitere

Hof van beroep te Brussel

Părțile din procedura principală

Apelantă: Proximus NV

Intimată: Gegevensbeschermingsautoriteit

Întrebările preliminare

Articolul 12 alineatul (2) din Directiva 2002/58/CE1 coroborat cu articolul 2 litera (f) din această directivă și cu articolul 95 din Regulamentul general privind protecția datelor2 trebuie interpretat în sensul că o autoritate națională de supraveghere poate să solicite un „consimțământ” al abonatului în sensul Regulamentului general privind protecția datelor ca temei pentru publicarea datelor sale cu caracter personal în liste de abonați și servicii de informații telefonice accesibile publicului, oferite de operatorul însuși sau de furnizori terți, în lipsa unei reglementări naționale contrare?

Dreptul la ștergerea datelor în temeiul articolului 17 din Regulamentul general privind protecția datelor trebuie interpretat în sensul că se opune ca o autoritate națională de supraveghere să califice o cerere a unui abonat de ștergere din liste de abonați și din servicii de informații telefonice accesibile publicului ca fiind o cerere de ștergere în sensul articolului 17 din Regulamentul general privind protecția datelor?

Articolul 24 și articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul general privind protecția datelor trebuie interpretate în sensul că se opun ca o autoritate națională de supraveghere să deducă din responsabilitatea consacrată de articolele menționate conform căreia operatorul de date trebuie să pună în aplicare măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru informarea altor operatori de date, și anume furnizorii de servicii telefonice și alți furnizori de liste de abonați și de servicii de informații telefonice, care au primit date de la primul operator de date, cu privire la retragerea consimțământului de către persoana vizată în conformitate cu articolul 6 coroborat cu articolul 7 din Regulamentul general privind protecția datelor?

Articolul 17 alineatul (2) din Regulamentul general privind protecția datelor trebuie interpretat în sensul că se opune ca o autoritate națională de supraveghere să ceară unui furnizor de liste de abonați și de servicii de informații telefonice accesibile publicului, căruia i se solicită să nu mai publice datele unei persoane, să ia măsuri adecvate pentru informarea motoarelor de căutare cu privire la cererea de ștergere a datelor?

____________

1     Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO 2002, L 201, p. 37, Ediție specială, 13/vol. 36, p. 63).

2     Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (JO 2016, L 119, p. 1).