Language of document :

Žaloba podaná 28. mája 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-58/12)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie implicitného rozhodnutia o zamietnutí žiadosti žalobcu, aby žalovaná vykonala rozsudok Súdu pre verejnú službu zo 4. novembra 2008 vo veci F-41/06, Marcuccio/Komisia, a náhrada škody, ktorá bola žalobcovi podľa jeho tvrdenia spôsobená

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie Komisie alebo prinajmenšom jej pripísateľné rozhodnutie bez ohľadu na jeho formu, ktorým sa zamietajú, hoci len čiastočne alebo úplne, tvrdenia žalobcu formulované v žiadosti z 25. marca 2011,

zrušiť rozhodnutie Komisie alebo prinajmenšom jej pripísateľné rozhodnutie bez ohľadu na jeho formu, ktorým sa zamietajú, hoci len čiastočne alebo úplne, tvrdenia žalobcu formulované v sťažnosti zo 17. októbra 2011,

ak bude potrebné, konštatovať, že Komisia tým, že v primeranej lehote od vydania nižšie uvedeného rozsudku neprijala, a to prinajmenšom sčasti, opatrenia na výkon rozsudku Súdu pre verejnú službu zo 4. novembra 2008 vo veci F-41/06, Marcuccio/Komisia, konala contra legem a contra ius,

uložiť Komisii povinnosť, aby žalobcovi zaplatila sumu 70 000 eur ako náhradu škody, ktorá mu vznikla z dôvodu, že Komisia v rozpore s právom neprijala všetky opatrenia na výkon rozsudku zo 4. novembra 2008,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.