Language of document :

Жалба, подадена на 11 юни 2012 г. — ZZ и ZZ/Комисия

(Дело F-61/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: ZZ и ZZ (представители: адв. D. Abreu Caldas, адв. A. Coolen, адв. J.-N. Louis, адв. É. Marchal и адв. S. Orlandi)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на предложенията за прехвърляне на придобитите преди постъпването на служба в Комисията пенсионни права, които предложения са направени на основата на изчисление съгласно новите ОРИ, влезли в сила, след като жалбоподателите са подали заявления за прехвърляне

Искания на жалбоподателите

да се отменят решенията за отхвърляне на подадените по административен ред жалби, с които жалбоподателите искат да се приложат ОРИ и актюерските ставки, действащи към момента, в който са подали заявление за прехвърляне на пенсионните им права,

ако е необходимо, да се отменят решенията, с които се изчислява бонусът към пенсионните им права, придобити преди постъпването им на служба в Комисията,

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.