Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 11 czerwca 2012 r. – ZZ i ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-61/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ i ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, A. Coolen, J.N. Louis, É. Marchal i S. Orlandi)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności propozycji przeniesienia uprawnień emerytalnych nabytych przed podjęciem służby w Komisji na podstawie obliczenia uwzględniającego nowe ogólne przepisy wykonawcze, wchodzące w życie po złożeniu wniosków przez skarżących.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji oddalających zażalenia skarżących, dotyczących stosowania ogólnych przepisów wykonawczych i stawek aktuarialnych, obowiązujących w chwili złożenia przez nich wniosków o przeniesienie uprawnień emerytalnych;

O ile zaistnieje taka potrzeba, stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie obliczenia dodatkowych uprawnień emerytalnych nabytych przed podjęciem służby w Komisji;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.