Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 7 czerwca 2012 r. – ZZ przeciwko Trybunałowi Obrachunkowemu

(Sprawa F-59/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Europejski Trybunał Obrachunkowy

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności ogłoszenia o naborze ECA/2011/67 na stanowisko dyrektora dyrekcji zasobów ludzkich.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności ogłoszenia o naborze ECA/2011/67;

stwierdzenie nieważności wszystkich decyzji wydanych w ramach otwartego postępowania w sprawie naboru w związku z ogłoszeniem o naborze ECA/2011/67;

naprawienie poniesionej szkody, która polega na utracie uprawnień związanych z powołaniem (w tym odnośnie do kariery zawodowej i do emerytury) a tym samym wypłatę tych uprawnień począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r.;

zważywszy na kontekst wydania tych decyzji, przyznanie 15 000 EUR tytułem zadośćuczynienia;

obciążenie Trybunału Obrachunkowego całością kosztów postępowania.