Language of document :

Жалба, подадена на 8 юни 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-60/12)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: E. Guerrieri Piaceri, lawyer)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението да не се предоставят на жалбоподателя шест точки за повишаване в процедурата по повишаване за 2011 г., преразглеждане на атестационния доклад и предоставяне на необходимите точки за повишаване в степен AST 2.

Искания на жалбоподателя

да се отменят атестационният доклад за жалбоподателя за периода от 1.1.2010 г. до 31.12.2010 г. и решението на жалбоподателя да се предоставят две точки за повишаване за същия период,

вследствие на отмяната да се разпореди на ответника да преразгледа атестационния доклад за жалбоподателя, като му предостави необходимите точки за повишаване в степен AST 2 с обратно действие от 1.1.2011 г.

да се осъди ответникът да заплати сумата, оценена ex aequo et bono, в размер на 20 000,00 EUR (включително разноските в производството).