Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 7 ноември 2013 г. — CA/Комисия

(Дело F-60/12)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Жалба в първоинстанционно производство — Изисквания за форма — Изложение на изтъкнатите правни основания — Явно недопустима жалба)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: CA (Брюксел, Белгия) (представител: E. Guerrieri Ciaceri, адвокат)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и C. Berardis-Kayser)

Предмет

Искане за отмяна на решението на ответника да не се предоставят на жалбоподателя 6 точки за повишаване в процедурата по повишаване за 2011 г. и искане за предоставяне с обратно действие на необходимите точки за повишаването му в степен AST 2

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Осъжда CA да понесе направените от него съдебни разноски, както и тези, които са направени от Европейската комисия.

____________

1 ОВ C 243, 11.8.2012 г., стр. 34.