Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 7 listopada 2013 r. – CA przeciwko Komisji

(Sprawa F-60/12)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Skarga wszczynająca postępowanie – Wymogi formalne – Przedstawienie podnoszonych zarzutów – Skarg oczywiście niedopuszczalna)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: CA (Bruksela, Belgia) (przedstawiciel: adwokat E. Guerrieri Ciaceri)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji pozwanej o nieprzyznaniu skarżącej sześciu punktów awansu w ramach postępowania w sprawie awansu (2011) i przyznania punktów wymaganych w celu awansowania skarżącej do grupy zaszeregowania AST 2 z mocą wsteczną.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.

CA pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Komisję Europejską.

____________

1 Dz.U. C 243 z 11.8.2012, s. 34.