Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 17. októbra 2013 – BF/Dvor audítorov Európskej únie

(vec F-59/12)1

(Verejná služba – Menovanie – Odvolanie týkajúce sa miesta riaditeľa – Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – Akt spôsobujúci ujmu – Nedostatok – Neprípustnosť)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobkyňa: BF (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: L. Levi, advokát)

Žalovaný: Dvor audítorov Európskej únie (v zastúpení: T. Kennedy a J. Vermer, splnomocnení zástupcovia, za právnej pomoci D. Waelbroeck, advokát)

Predmet veci

Návrh na zrušenie oznámenia o voľnom pracovnom mieste ECA/2011/67 Dvora audítorov na miesto riaditeľa oddelenia ľudských zdrojov

Výrok rozsudku

1.    Odvolanie sa zamieta.

2.    BF znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vynaložil Dvor audítorov Európskych spoločenstiev.

____________

1 Ú. v. EÚ C 227, 28.7.2012, s. 38.