Language of document : ECLI:EU:F:2013:152

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(ensimmäinen jaosto)

17 päivänä lokakuuta 2013

Asia F‑59/12

BF

vastaan

Euroopan tilintarkastustuomioistuin

Henkilöstö – Nimitys – Johtajan viran täyttäminen – Ilmoitus avoimesta virasta – Virkamiehelle vastaisen toimen puuttuminen – Tutkimatta jättäminen

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa BF, joka on asiassa kantajana, vaatii virkamiestuomioistuinta lähinnä kumoamaan avointa virkaa koskevan ilmoituksen ECA/2011/67, joka koskee henkilöstöasioiden johtajan viran täyttämistä Euroopan unionin tilintarkastustuomioistuimen pääsihteeristössä ja korvaamaan aiheutuneen aineellisen vahingon ja henkisen kärsimyksen.

Ratkaisu:      Kanne hylätään. BF vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin virkamiestuomioistuimelle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Henkilöstökanne – Virkamiehelle vastaisen toimen käsite – Avointa virkaa koskeva ilmoitus, joka ei vaikuta kantajan oikeusasemaan ja joka ei ole hänelle vastainen toimi

(Henkilöstösääntöjen 90 artikla)

Henkilöstösääntöjen 91 artiklan mukaisen kumoamiskanteen kohteeksi kelpaavia toimia ovat ainoastaan sellaiset toimet, joilla on sitovia oikeusvaikutuksia, jotka voivat vaikuttaa kantajan etuihin suoraan ja välittömästi muuttaen tämän oikeusasemaa selvästi.

Sellaisen kumoamiskanteen yhteydessä, joka koskee avointa virkaa koskevaa ilmoitusta, jolla palvelukseen ottamista koskeva menettely aloitetaan toistamiseen ja jonka vaikutuksena ei ole, että kantajan hakemus suljetaan pois menettelystä, kantajan tähän avointa virkaa koskevaan ilmoitukseen liittämät vaikutukset eli se, että käytännössä hänen on mahdotonta tulla nimitetyksi riidanalaisen virkaan virkamiestuomioistuimen sellaisen mahdollisen tuomion täytäntöönpanotoimena, jolla kumotaan päätökset, joilla riidanalaiseen virkaan nimitettiin kolmas osapuoli ja joilla hänen hakemuksensa hylättiin, ovat avointa virkaa koskevan ilmoituksen julkaisemispäivänä puhtaasti hypoteettisia eikä niillä osoiteta, että mainittu ilmoitus vaikuttaa hakijan etuihin suoraan ja välittömästi.

Nimittävän viranomaisen ei nimittäin ole välttämättä täytettävä riidanalaista virkaa toisen palvelukseen ottamista koskevan menettelyn päätteeksi. Minkään perusteella ei tämän jälkeen voida katsoa riidanalaisen ilmoituksen julkaisemispäivänä, ettei kantajaa nimitetä riidanalaiseen virkaan jos toinen palvelukseen ottamista koskeva menettely saatetaan päätökseen. Palvelukseen ottamista koskevan ensimmäisen menettelyn päätteeksi tehtyjen päätösten kumoamista koskevassa asiassa annettavan tuomion vaikutusten osalta on katsottava, että näihin päätöksiin sovelletaan laillisuusolettamaa ja ettei kantajalla ole vain kanteen nostamisen perusteella minkäänlaista oikeutta tulla nimitetyksi riidanalaiseen virkaan tai oikeutta pysäyttää hallinnon mahdollisia toimenpiteitä, joilla on tarkoitus täyttää kyseinen virka. Lisäksi siinä tapauksessa, että virkamiestuomioistuin kumoaa ensimmäisen palvelukseen ottamista koskevan menettelyn päätteeksi tehdyt päätökset, olisi asianomaisen toimielimen tehtävänä toteuttaa tuomion täytäntöönpanon edellyttämät asianmukaiset päätökset, jotka kantaja voi tarvittaessa riitauttaa kun se on ajankohtaista.

Näin ollen riidanalainen palvelukseen ottamista koskeva ilmoitus ja toinen palvelukseen ottamista koskeva menettely eivät sellaisinaan tuota pakollisia oikeusvaikutuksia, jotka vaikuttavat kantajan etuihin suoraan ja välittömästi. Riidanalainen avointa virkaa koskeva ilmoitus ei siis ole kantajalle vastainen vain sen vuoksi, että se on julkaistu.

(ks. 20–26 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 25/77, De Roubaix v. komissio, 11.5.1978, 7 ja 8 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑13/05, Corvoisier ym. v. EKP, 18.5.2006, 44 kohta; asia F‑91/07, Torijano Montero v. neuvosto, 9.7.2009, 24 ja 27 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen