Language of document : ECLI:EU:F:2013:177

RJEŠENJE SLUŽBENIČKOG SUDA EUROPSKE UNIJE

(prvo vijeće)

7. studenoga 2013.

Predmet F‑60/12

CA

protiv

Europske komisije

„Javna služba – Dužnosnici – Akt kojim se pokreće postupak – Formalni zahtjevi – Prikaz tužbenih razloga – Očito nedopuštena tužba“

Predmet:      Tužba, podnesena na temelju članka 270. UFEU‑a, primjenjivog na Ugovor o EZAE‑u na temelju njegova članka 106.a, kojom CA zahtijeva poništenje izvješća o ocjeni koja se na njega odnosi za 2010., poništenje odluke Europske komisije kojom su mu dodijeljena dva boda za promaknuće za to razdoblje, preispitivanje njegova ocjenjivanja i dodjeljivanje nužnog broja bodova za njegovo promaknuće s retroaktivnim učinkom od 1. siječnja 2011. te da se Komisiji naloži da isplati iznos od 20.000 eura.

Odluka:      Tužba se odbacuje kao očito nedopuštena. CA snosi vlastite troškove i nalaže mu se snošenje troškova Europske komisije.

Sažetak

Sudski postupak – Akt kojim se pokreće postupak – Formalni zahtjevi – Jasan i precizan prikaz istaknutih razloga

(Statut Suda, članak 21. stavak. 1. i Prilog I. članak 7. stavak 3.; Poslovnik Službeničkog suda, članak 35. stavak 1. točka (e))

U skladu s člankom 35. stavkom 1. točkom (e) Poslovnika Službeničkog suda tužba mora sadržavati tužbene razloge i činjenične i pravne argumente. Ti tužbeni razlozi i argumenti moraju biti prikazani na dovoljno jasan i precizan način kako bi se tuženiku omogućila priprema obrane i Službeničkom sudu da, prema potrebi, odluči o tužbi bez dodatnih podataka. Kako bi se zajamčila pravna sigurnost i dobro sudovanje, za dopuštenost tužbe potrebno je da bitni činjenični i pravni elementi na kojima se ona temelji na smislen i razumljiv način proizlaze iz sadržaja same tužbe. Tim više je tako s obzirom na to da se, u skladu s člankom 7. stavkom 3. Priloga I. Statutu Suda, pisani dio postupka pred Službeničkim sudom u načelu sastoji samo od jedne razmjene pisanih podnesaka, osim ako navedeni sud ne odluči drukčije. Ta zadnje navedena posebnost postupka pred Službeničkim sudom pojašnjava da, suprotno onome što je u članku 21. prvom podstavku Statuta Suda propisano za postupke pred Sudom i Općim sudom, prikaz tužbenih razloga i argumenata ne smije biti kratak.

(t. 11.)

Izvori:

Prvostupanjski sud: 28. travnja 1993., De Hoe/Komisija, T‑85/92, t. 20.

Službenički sud: 4. lipnja 2009., Adjemian i dr./Komisija, F‑134/07 i F‑8/08, t. 76.; 15. rujna 2011., Bennett i dr./OHIM, F‑102/09, t. 115.; 1. veljače 2012., Bancale i Buccheri/Komisija, F‑123/10, t. 38.; 8. ožujka 2012., Kerstens/Komisija, F‑12/10, t. 68.