Language of document : ECLI:EU:F:2013:177

ORDONANȚA TRIBUNALULUI FUNCȚIEI PUBLICE A UNIUNII EUROPENE

(Camera întâi)


7 noiembrie 2013


Cauza F‑60/12


CA

împotriva

Comisiei Europene

„Funcție publică – Funcționari – Cerere de sesizare a instanței – Cerințe de formă – Expunerea motivelor invocate – Acțiune vădit inadmisibilă”

Obiectul:      Acțiune introdusă în temeiul articolului 270 TFUE, aplicabil Tratatului CEEA în temeiul articolului 106a, prin care CA solicită anularea rapoartelor de evaluare întocmite în privința sa pentru anul 2010, anularea deciziei Comisiei Europene prin care i se acordă două puncte de promovare pentru această perioadă, reexaminarea evaluării sale acordându‑i-se numărul de puncte necesare pentru promovarea cu efect retroactiv de la 1 ianuarie 2011 și obligarea Comisiei la plata sumei de 20 000 de euro

Decizia:      Respinge acțiunea ca vădit inadmisibilă. CA suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată la suportarea cheltuielilor de judecată efectuate de Comisia Europeană.

Sumarul ordonanței

Procedură jurisdicțională – Cerere de sesizare a instanței – Cerințe de formă – Expunere clară și precisă a motivelor invocate

[Statutul Curții de Justiție, art. 21 primul paragraf, și anexa I, art. 7 alin. (3); Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, art. 35 alin. (1) lit. (e)]

În temeiul articolului 35 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul de procedură al Tribunalului Funcției Publice, cererea introductivă trebuie să conțină prezentarea motivelor și a argumentelor de fapt și de drept invocate. Aceste motive și argumente trebuie să fie prezentate în mod suficient de clar și de precis pentru a permite pârâtului să își pregătească apărarea și Tribunalului să se pronunțe asupra acțiunii, dacă este cazul, fără alte informații. În vederea garantării securității juridice și a bunei administrări a justiției, este necesar, pentru ca o acțiune să fie admisibilă, ca elementele esențiale de fapt și de drept pe care se întemeiază aceasta să rezulte în mod coerent și comprehensibil din însuși textul cererii introductive. Aceasta cu atât mai mult cu cât, potrivit articolului 7 alineatul (3) din anexa I la Statutul Curții de Justiție, faza scrisă a procedurii în fața Tribunalului Funcției Publice nu cuprinde, în principiu, decât un singur schimb de memorii, cu excepția cazului în care acest tribunal hotărăște altfel. Această ultimă particularitate a procedurii în fața Tribunalului Funcției Publice explică faptul că, spre deosebire de prevederile referitoare la Curte sau la Tribunal de la articolul 21 primul paragraf din Statutul Curții, expunerea motivelor și a argumentelor în cerere nu poate fi sumară.

(a se vedea punctul 11)

Trimitere la:

Tribunalul de Primă Instanță: 28 aprilie 1993, De Hoe/Comisia, T‑85/92, punctul 20

Tribunalul Funcției Publice: 4 iunie 2009, Adjemian și alții/Comisia, F‑134/07 și F‑8/08, punctul 76; 15 septembrie 2011, Bennett și alții/OAPI, F‑102/09, punctul 115; 1 februarie 2012, Bancale și Buccheri/Comisia, F‑123/10, punctul 38; 8 martie 2012, Kerstens/Comisia, F‑12/10, punctul 68