Language of document : ECLI:EU:F:2013:211

USNESENÍ SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU EVROPSKÉ UNIE

(třetí senát)

12. prosince 2013

Věc F‑58/12

Luigi Marcuccio

v.

Evropská komise

„Veřejná služba — Rozhodnutí o odchodu do důchodu z důvodu invalidity — Zrušení Soudem pro nedostatek odůvodnění — Návrh na přijetí opatření vyplývajících z rozsudku — Žádost o opětovné přijetí do služebního poměru — Zrušení rozsudku Soudu — Nedostatek právního zájmu na podání žaloby — Článek 266 SFEU — Mimosmluvní odpovědnost orgánu — Žaloba zčásti zjevně nepřípustná a zčásti po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná“

Předmět:      Žaloba podaná na základě článku 270 SFEU, jenž je použitelný na smlouvu o ESAE na základě jejího článku 106a, kterou se L. Marcuccio v podstatě domáhá zrušení rozhodnutí, kterým Evropská komise zamítla jeho žádost ze dne 25. března 2011 o jeho opětovné přijetí do služebního poměru a o odškodnění za vzniklou újmu.

Rozhodnutí:      Žaloba se zčásti odmítá jako zjevně nepřípustná a zčásti zamítá jako po právní stránce zjevně zcela neopodstatněná. Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

Shrnutí

1.      Žaloby úředníků – Právní zájem na podání žaloby – Nezbytnost vzniklého a trvajícího zájmu – Posouzení v okamžiku podání žaloby – Žaloba, která může žalobci přinést prospěch

(Služební řád, články 90 a 91)

2.      Žaloby úředníků – Zrušující rozsudek – Účinky – Povinnost přijmout opatření vyplývající z rozsudku – Rozsah

(Článek 266 SFEU)

1.      K tomu, aby se mohl úředník nebo bývalý úředník v rámci žaloby podle článků 90 a 91 služebního řádu přípustně domáhat zrušení aktu, který ve smyslu čl. 90 odst. 2 služebního řádu nepříznivě zasahuje do jeho právního postavení, musí mít v okamžiku podání žaloby dostatečně kvalifikovaný vzniklý a trvající zájem na zrušení tohoto aktu, přičemž takový zájem předpokládá, že žaloba mu může s ohledem na svůj výsledek přinést prospěch.

(viz bod 23)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 29. listopadu 2006, Agne-Dapper a další v. Komise a další, T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 a T‑139/05, bod 35 a citovaná judikatura

Tribunál Evropské unie: 11. září 2013, Marcuccio v. Komise, T‑475/11 P, body 13 až 18

2.      Je věcí dotyčného orgánu, aby za účelem vyhovění povinnosti stanovené článkem 266 SFEU přijal opatření vyplývající ze zrušujícího rozsudku, přičemž pod kontrolou unijního soudu vykonává posuzovací pravomoc, kterou za tímto účelem disponuje, a řídí se přitom jak výrokem a odůvodněním rozsudku, tak ustanoveními unijního práva.

Co se týče přijímání opatření vyplývajících z rozsudku, kterým se pro nedostatek odůvodnění zrušuje rozhodnutí o odchodu do důchodu z důvodu invalidity, a případného přijetí nového řádně odůvodněného rozhodnutí o invaliditě, je v první řadě na dotyčném orgánu, aby ověřil zdravotní stav dotyčné osoby.

(viz body 33 a 34)

Odkazy:

Soud prvního stupně: 19. října 2006, Pessoa e Costa v. Komise, T‑503/04, body 69 a 70 a citovaná judikatura