Language of document : ECLI:EU:F:2013:211

EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(kolmas jaosto)

12 päivänä joulukuuta 2013

Asia F‑58/12

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Eläkkeelle siirtämistä työkyvyttömyyden vuoksi koskeva päätös – Päätöksen kumoaminen virkamiestuomioistuimessa puuttuvien perustelujen vuoksi – Tuomion täytäntöönpanoa koskeva vaatimus – Tehtäviin palauttamista koskeva vaatimus – Virkamiestuomioistuimen tuomion kumoaminen – Oikeussuojan tarpeen puuttuminen – SEU 266 artikla – Toimielimen sopimussuhteen ulkopuolinen vastuu – Kanne, jonka tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja joka on osittain selvästi täysin perusteeton

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Luigi Marcuccio vaatii virkamiestuomioistuinta lähinnä kumoamaan päätöksen, jolla Euroopan komissio hylkäsi hänen 25.3.2011 päivätyn vaatimuksensa, jonka mukaan hänet on palautettava tehtäviinsä ja hänelle on korvattava aiheutunut vahinko.

Ratkaisu:      Kanne hylätään, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset osittain selvästi puuttuvat ja koska se on osittain selvästi täysin perusteeton. Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

1.      Henkilöstökanne – Oikeussuojan tarve – Jo syntyneen ja edelleen olemassa olevan intressin edellytys – Arviointi kanteen nostamisen ajankohtana – Kanne, josta voi olla kantajalle hyötyä

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla)

2.      Henkilöstökanne – Kumoamistuomio – Vaikutukset – Velvollisuus ryhtyä täytäntöönpanotoimiin – Laajuus

(SEUT 266 artikla)

1.      Jotta virkamiehen tai entisen virkamiehen henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artiklan nojalla nostaman kanteen, jossa vaaditaan 90 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun hänelle vastaisen toimen kumoamista, tutkittavaksi ottamisen edellytykset täyttyisivät, hänelle on kanteen vireillepanon hetkellä oltava syntynyt riittävän selvä ja todellinen intressi saada kyseinen toimi kumotuksi, ja tällainen intressi edellyttää sitä, että kanteen lopputuloksesta voi olla hänelle hyötyä.

(ks. 23 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: yhdistetyt asiat T‑35/05, T‑61/05, T‑107/05, T‑108/05 ja T‑139/05, Agne-Dapper ym. v. komissio ym., 29.11.2006, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen

Unionin yleinen tuomioistuin: asia T‑475/11 P, Marcuccio v. komissio, 11.9.2013, 13–18 kohta

2.      SEUT 266 artiklassa määrättyä velvollisuutta noudattaakseen asianomaisen toimielimen on toteutettava kumoamistuomion täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet käyttämällä unionin tuomioistuinten valvonnan alaisuudessa sille tältä osin kuuluvaa harkintavaltaa siten, että se noudattaa sekä tuomion tuomiolauselmaa ja perusteluita että unionin oikeuden säännöksiä ja määräyksiä.

Kun on kyse sellaisen tuomion täytäntöönpanosta, jolla työkyvyttömyyseläkkeelle siirtämistä koskeva päätös on kumottu perusteluiden puuttumisen vuoksi sekä mahdollisesti työkyvyttömyyden vuoksi tehdyn uuden päätöksen täytäntöönpanosta, asianomaisen toimielimen on ensimmäiseksi tarkistettava asianomaisen virkamiehen terveydentila.

(ks. 33 ja 34 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑503/04, Pessoa e Costa v. komissio, 19.10.2006, 69 ja 70 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen