Language of document : ECLI:EU:F:2016:130

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(трети състав)

15 юни 2016 година

Дело F‑61/12

Beata Stepien

и

Mario Animali

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне на пенсионни права, придобити по национална пенсионна схема — Предложения за признаване на години осигурителен стаж за пенсия — Акт, който не е увреждащ — Недопустимост на жалбата — Молба за произнасяне без засягане на съществото на спора — Член 83 от Процедурния правилник“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑жа Beata Stepien и г‑н Mario Animali са поискали отмяната на решенията на органа по назначаването на Европейската комисия, съответно от 2 и 19 март 2012 г., отхвърлящи техните административни жалби срещу „решения“ за определяне на бонуса, в пенсионната схема на Европейския съюз, на техните придобити по-рано в рамките на друга схема пенсионни права, и доколкото е необходимо, на „решения“, съответно от 27 юли и 5 октомври 2011 г., относно изчислението на посочения бонус

Решение:      Отхвърля жалбата. Г‑жа Beata Stepien и г‑н Mario Animali понасят направените от тях съдебни разноски и се осъждат да понесат съдебните разноски на Европейската комисия.

Резюме

Жалби на длъжностните лица — Увреждащ акт — Понятие — Предложение за бонус за осигурителен стаж за пенсия с оглед на прехвърлянето към пенсионната схема на Съюза на пенсионните права, придобити преди постъпването на служба за Съюза — Изключване

(член 91, параграф 1 от Правилника за длъжностните лица и член 11, параграф 2 от приложение VIII)

Предложение за признаване на години осигурителен стаж за пенсия, съобщено на длъжностно лице с оглед на прехвърлянето в пенсионната схема на Европейския съюз на придобити в рамките на друга схема пенсионни права, не поражда задължителни правни последици, които засягат пряко и непосредствено правното положение на неговия адресат, като променят съществено правното му положение. Следователно то не е акт с неблагоприятни последици по смисъла на член 91, параграф 1 от Правилника.

(вж. т. 18)

Позоваване на:

Общ съд — решения от 13 октомври 2015 г., Комисия/Verile и Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, т. 62 и Teughels/Комисия, T‑131/14 P, EU:T:2015:778, т. 58