Language of document : ECLI:EU:F:2016:130

RETTEN FOR EU-PERSONALESAGERS KENDELSE

(Tredje Afdeling)

15. juni 2016

Sag F-61/12

Beata Stepien

og

Mario Animali

mod

Europa-Kommissionen

»Personalesag – tjenestemænd – pensioner – overførsel af nationale pensionsrettigheder – forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår – akt, der ikke indeholder et klagepunkt – afvisning af sagen – anmodning om, at der træffes afgørelse, uden at behandlingen af sagens realitet indledes – procesreglementets artikel 83«

Angående:      Søgsmål anlagt i henhold til artikel 270 TEUF, som finder anvendelse på Euratomtraktaten i henhold til denne traktats artikel 106A, hvorunder Beata Stepien og Mario Animali har nedlagt påstand om annullation af afgørelserne truffet af Europa-Kommissionens ansættelsesmyndighed henholdsvis den 2. marts 2012 og den 19. marts 2012 vedrørende afslag på disses klager over »afgørelserne« om fastsættelse af godskrivningen i Den Europæiske Unions pensionsordning af de pensionsrettigheder, som de har optjent tidligere inden for rammerne af en anden ordning, og om nødvendigt af »afgørelserne« truffet henholdsvis den 27. juli og den 5. oktober 2011 indeholdende beregninger af den nævnte godskrivning.

Udfald:      Sagen afvises. Beata Stepien og Mario Animali bærer deres egne omkostninger og betaler de af Europa-Kommissionen afholdte omkostninger.

Sammendrag

Tjenestemandssager – akt, der indeholder et klagepunkt – begreb – forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår med henblik på overførsel til Unionens pensionsordning af pensionsrettigheder, der er optjent inden indtræden i Unionens tjeneste – ikke omfattet

(Tjenestemandsvedtægten, art. 91, stk. 1, og bilag VIII, art. 11, stk. 2)

Et forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår, der meddeles en tjenestemand med henblik på overførsel til Den Europæiske Unions pensionsordning af pensionsrettigheder, der er optjent inden for rammerne af en anden ordning, har ikke retligt bindende virkninger, der berører modtagerens retsstilling direkte og umiddelbart gennem en væsentlig ændring af dennes retsstilling. Følgelig udgør forslaget ikke en retsakt, der går den pågældende imod, som omhandlet i vedtægtens artikel 91, stk. 1.

(jf. præmis 18)

Henvisning til:

Den Europæiske Unions Ret: domme af 13. oktober 2015, Kommissionen mod Verile og Gjergji, T-104/14 P, EU:T:2015:776, præmis 62, og Teughels mod Kommissionen, T-131/14 P, EU:T:2015:778, præmis 58