Language of document :

Определение на председателя на Съда на публичната служба от 15 юни 2016 г. — Stepien и Animali/Комисия

(Дело F-61/12 R)1

(Публична служба — Длъжностни лица — Пенсии — Прехвърляне на пенсионни права, придобити по национална пенсионна схема — Предложения за признаване на години осигурителен стаж за пенсия — Акт, който не е увреждащ — Недопустимост на жалбата — Молба за произнасяне без засягане на съществото на спора — Член 83 от Процедурния правилник)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Beata Stepien (Брюксел, Белгия) и Mario Animali (Брюксел, Белгия) (представители: първоначално D. de Abreu Caldas, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal и S. Orlandi, avocats, впоследствие D. de Abreu Caldas, J.-N. Louis и S. Orlandi, avocats, впоследствие J.-N. Louis и S. Orlandi, avocats, и накрая J.-N. Louis, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: първоначално J. Baquero Cruz и D. Martin, впоследствие J. Currall и G. Gattinara, впоследствие G. Gattinara, и накрая G. Gattinara и F. Simonetti)

Предмет

Искане за отмяна на предложенията за прехвърляне на придобитите преди постъпването на служба в Комисията пенсионни права, които предложения са направени на основата на изчисление съгласно новите ОРИ, влезли в сила, след като жалбоподателите са подали заявления за прехвърляне

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Г-жа Beata Stepien и г-н Mario Animali понасят направените от тях съдебни разноски и се осъждат да понесат съдебните разноски на Европейската комисия.

____________

1     ОВ C 227, 28.7.2012 г., стр. 38.